ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư

điện tử của UBND tỉnh Lào Cai

_______________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Quyết định số: 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005;

Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của UBND tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Tích hợp dữ liệu tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim