UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị mới đặng xá 2, huyện gia lâm, hà nội

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 08/2005/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 08/2005/N Đ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về việc Quy hoạch xây dựng; số 02/2006/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về Quy chế Khu đô thị mới;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 122/2006/Q %C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=29&lan=1" target="_blank"> 122/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm - Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm - Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Giao thông Công chính; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Chủ tịch UBND các xã Cổ Bi và Đặng Xá; Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng miền Trung, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu