HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 123-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN NĂM QUỐC TẾ NHỮNG NGƯỜI TÀN TẬT CỦA VIỆT NAM.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Thể theo quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong khóa họp thứ 32 về việc lấy năm 1981 là Năm quốc tế những người tàn tật.
Căn cứ tờ trình số 1243-VP ngày 14 tháng 8 năm 1979 của Bộ Thương binh và xã hội.
Sau khi đã xin ý kiến và được sự đồng ý của quyền Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam; thành phần Ủy ban gồm các đồng chí có tên dưới đây :

a) Chủ tịch : đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Tổng thư ký : đồng chí Dương Quốc Chính, bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội.

c) Các ủy viên :

- Đồng chí Nguyễn Kiện, Thứ trưởng Bộ Thương binh và xã hội.

- Đồng chí Võ Đông Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Đồng chí Võ Thuần Nho, Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

- Đồng chí Cù Huy Cận, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và thông tin.

- Đồng chí Đặng Hồi Xuân, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Đồng chí Hoàng Xuân Tùy, Thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

- Đồng chí Phan Văn Hựu, Thứ trưởng Bộ Lao động.

- Đồng chí Nguyễn Minh,phó tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

- Đồng chí Nguyễn Tam Ngô, ủy viên Ban thư ký Tổng công đoàn Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Tiên Phong, bí thư trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Vũ Thị Chín, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Điều 2. - Nhiệm vụ của Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam là:

a) Căn cứ ý nghĩa của Năm quốc tế những người tàn tật, tuyên truyền rộng rãi về sự quan tâm của nhân dân thế giới, về đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với những người tàn tật, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và của toàn dân đối với việc động viên, giáo dục và giúp đỡ những người tàn tật.

b) Giới thiệu những kết quả đã đạt được ở Việt Nam trong công tác tổ chức, hướng dẫn và giúp đỡ những người tàn tật; tranh thủ sự viện trợ của các tổ chức hữu quan của Liên hợp quốc và của các tổ chức nhân đạo ở các nước đối với những người tàn tật ở Việt Nam.

c) Phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả trong hai năm 1980 và 1981 một chương trình thiết thực về việc động viên, giáo dục và giúp đỡ những người tàn tật.

Điều 3. - Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam có một Ban thư ký gồm đại biểu một số ngành có liên quan giúp việc.

Điều 4. - Ở cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các cấp, các ngành, các đoàn thể trong địa phương mình thực hiện những chương trình và kế hoạch công tác do Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam đề ra.

Điều 5. - Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam được phép sử dụng con dấu riêng.

Điều 6. - Đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, thủ trưởng các ngành có đại biểu tham gia Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đoàn thể có liên quan và các đồng chí có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng