HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123/HĐBT

Hà Nội , ngày 06 tháng 10 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC BAN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC KINH TẾ - XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4-7-1981;
Theo đề nghị của Thường trực Ban Nghiên cứu chiến lược kinh tế xã hội và Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Bộ máy giúp việc Ban Nghiên cứu chiến lược kinh tế - xã hội được đặt tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Bổ sung 15 cán bộ cho Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để giúp Thường trực Ban Nghiên cứu chiến lược kinh tế - xã hội tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu chiến lược kinh tế - xã hội.

Điều 2.- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bàn với Bộ Tài chính để bổ sung kinh phí và phương tiện làm việc đối với công tác này theo quy chế như cơ quan nghiên cứu khoa học.

Điều 3.- Bãi bỏ điều 3 của Quyết định số 126-HĐBT ngày 7-11-1983 và các quy định trái với Quyết định này.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Chí Công

(Đã Ký)