SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thành phần và quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình

____________________________

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 20/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, và giám sát thi công xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình gồm các thành viên như sau:

1. Ông: Huỳnh Quốc Ca (Phó giám đốc Sở Xây dựng) - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông: Nguyễn Trường Giang (Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật, Sở Xây dựng) - Ủy viên thường trực.

3. Ông: Diệp Anh Tuấn (Đại diện Hội kiến trúc sư tỉnh Bạc Liêu) - Ủy viên Hội đồng.

4. Ông: Hà Quang Hiền (Đại diện Sở Giao thông vận tải) - Ủy viên Hội đồng.

5. Ông: Hoàng Nhật (Đại diện Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) - Ủy viên Hội đồng.

6. Ông: Nguyễn Chí Linh (Đại diện Sở Công thương) - Ủy viên Hội đồng

7. Ông: Nguyễn Uy Bằng (Chuyên viên phòng kinh tế kỹ thuật, Sở Xây dựng) - Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 339/QĐ-SXD ngày 04/7/2005 và Quyết định số 113/QĐ-SXD ngày 27/12/2007 của Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tư vấn, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám Đốc

(Đã ký)

Dương Ngọc Ẩn