BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1230/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCHCÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2015 -2017

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ vềthông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhKế hoạchthông tin đối ngoại của Chính phủ năm2014;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 6năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hànhKế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thôngtin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị củaCục trưởng Cục Thông tin đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchcông tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 -2017.

Điều 2. Tổ chứcthực hiện:

- Cục Thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Vănphòng Bộ giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và các cơ quan cóliên quan.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ, căn cứ nội dung Kế hoạch, xây dựng chương trình cụ thể, dự toánngân sách hằng năm trình lãnh đạo Bộ phê duyệt để thực hiện.

- Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu lãnh đạo Bộ việc phânbổ ngân sách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thôngtin đối ngoại, thủ trưởng các cơ quan,đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để c/đạo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu: VT, TTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐINGOẠI CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số1230/QĐ-BTTTTngày 03/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên nhiệm vụ, đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thi gian

I

Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, quy hoạch, đề án về thông tin đối ngoại

1.

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về thông tin đối ngoại và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định

Cục Thông tin đối ngoại

Các đơn vị liên quan

2015

2

Sửa đổi Nghị định số 98/CP ngày 13/9/1997 của Chính phủ ban hành “Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài”

Cục Thông tin đối ngoại

Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị liên quan

2015

3.

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương

Cục Thông tin đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Hằng năm

4.

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả thông tin đối ngoại của các dịch vụ công thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại do Nhà nước đặt hàng

Cục Thông tin đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Hng năm

5.

Xây dựng Quy hoạch báo chí đối ngoại

Viện Chiến lược Thông tin và truyền thông

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại và các đơn vị liên quan

2015

6.

Nghiên cứu các điều kiện cần thiết để chuẩn bị xây dựng đề án huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác thông tin đối ngoại, trong đó có việc xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại

Cục Thông tin đối ngoại

Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan

2015-2017

7.

Xây dựng Đề án thí điểm mô hình văn phòng thường trú chung đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (căn cứQuyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ quan thông tấn báo chí VN ở nước ngoài đến năm 2020)

Viện Chiến lược Thông tin và truyền thông

Cục Thông tin đối ngoại và các đơn vị liên quan

2015

8.

Xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng ấn phẩm, báo chí đối ngoại bằng tiếng nước ngoài”

Cục Thông tin đối ngoại

Các đơn vị có liên quan

2015-2017

9.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin đối ngoại

Cục Thông tin đối ngoại

Các đơn vị liên quan

2015-2016

10.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin và hoạt động của các văn phòng thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài

Cục Thông tin đối ngoại

Các đơn vị liên quan

2015-2016

11.

Điểm báo và tổng hợp dư luận Báo chí nước ngoài về Việt Nam

Cục Thông tin đối ngoại

Hằng năm

II

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại

1.

Biên soạn bộ tài liệu tham khảo, sổ tay nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên

Cục Thông tin đối ngoại

Các đơn vị liên quan

2015-2017

2.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ, cán bộ chuyên trách công tác thông tin đối ngoại các Sở TT&TT, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

Cục Thông tin đối ngoại

Các Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan

Hằng năm

3.

Tập huấn báo chí về công tác phòng, chống rửa tiền và công tác tuyên truyền về đảm bảo quyền con người ở Việt Nam

Cục Thông tin đối ngoại

Cục Báo chí và các đơn vị liên quan

Hằng năm

4.

Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên các cấp

Cục Thông tin đối ngoại

Vụ Thông tin cơ sở, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị liên quan

2015

5.

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên của Lào, Campuchia và các nước

Cục Báo chí

Các đơn vị liên quan

Hằng năm

III

Hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam

1.

Tham gia các hoạt động thông tin tuyên truyền trong khuôn khổ ASEAN, Liên Hợp quốc, UNESCO, ASEM, Năm APEC, WTO, Hội nghị CMLV lần thứ 8, các tổ chức quốc tế chuyên ngành về thông tin và truyền thông

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

2015-2017

2.

Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các địa phương

Vụ Thông tin cơ sở

Các đơn vị liên quan

2015-2017

3.

Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại một số địa bàn trọng điểm ngoài nước (Mỹ, Đức, Pháp, Nhật...)

Cục Thông tin đối ngoại

Các đơn vị liên quan

2015-2017

4.

Tổ chức Hội chợ Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2015

Cục Xuất bản, In và Phát hành

các đơn vị liên quan

2015

5.

Tham gia triển lãm tem bưu chính quốc tế do Liên minh bưu chính thế giới tổ chức tại Singapore năm 2015 và Triển lãm Tem thế giới New York tại Hoa Kỳ năm 2016

Vụ Bưu chính

các đơn vị liên quan

2015-2016

6.

Tổ chức Triển lãm ảnh và Tuần phim “Việt Nam - Điểm hẹn thế giới” tại Nga nhân dịp 30/4/2015 và tại Slovakia và Hungary nhân Quốc khánh 02/9

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản, Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan

2015

7.

Giới thiệu, quảng bá Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”

Vụ Công nghệ thông tin

Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan

Hằng năm

8.

Tổ chức chương trình Sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt, xây dựng hình ảnh Việt Nam là nước có sản phẩm, dịch vụ CNTT đa dạng, chất lượng

Vụ Công nghệ thông tin

các đơn vị liên quan

9.

Tổ chức biên soạn và xuất bản sách phục vụ thông tin đối ngoại

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

Hằng năm

10.

Biên soạn và xuất bản Sách trắng về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

Vụ Công nghệ thông tin

Vụ Kế hoạch Tài chính, các đơn vị liên quan

Hằng năm

11.

Sản xuất các phim chuyên san, chuyên đề phục vụ công tác thông tin đối ngoại

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

Hằng năm

12.

Tổ chức đón các đoàn phóng viên nước ngoài đến làm phim, viết bài, đưa tin về Việt Nam; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước

Cục Thông tin đối ngoại

Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

Hằng năm

13.

Triển khai các hoạt động kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước: 20 năm quan hệ với Hoa Kỳ, 40 năm quan hệ với Đức, Myanmar, 55 năm quan hệ với Cuba, 60 năm quan hệ với Indonesia, 65 năm quan hệ với Trung Quốc, Nga, 1 số nước Đông Âu, Triều Tiên, 40 năm quan hệ với Mô-dăm-bích

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

2015

14.

Tổ chức Tuần Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Vụ Hợp tác quốc tế

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế và các đơn vị liên quan

2015

15.

Triển lãm sách nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức, 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Các đơn vị liên quan

2015

16.

Triển khai các hoạt động kỷ niệm nhân 40 năm quan hệ với Thái Lan, Philipin, 20 năm Việt Nam gia nhập ASEM

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản, ln và Phát hành, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

2016

17.

Triển khai các hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm: Năm APEC và Hội nghị cấp cao APEC 2017, 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc, 10 năm gia nhập WTO, Hội nghị cấp cao CMLV lần thứ 8, 25 năm quan hệ với Hàn Quốc, Brunei, các nước SNG, 45 năm quan hệ với Ấn Độ, 50 năm quan hệ với Campuchia, 55 năm quan hệ với Lào và An-giê-ri

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

2017

18.

Điều phối và triển khai các hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và quảng bá Cộng đồng chung ASEAN chính thức đi vào hiện thực từ cuối năm 2015

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

2015-2016

19.

Xây dựng bộ sản phẩm quà tặng thông tin đối ngoại (phục vụ cho đoàn ra/ vào theo các cấp)

Cục Thông tin đối ngoại

Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan

2015

IV

Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại

1.

Triển khai Nghị định của Chính phủ về thông tin đối ngoại

Vụ Tổ chức Cán bộ

Cục Thông tin đối ngoại và các đơn vị liên quan

2015-2016

2.

Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

Cục Thông tin đối ngoại

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị liên quan

Hằng năm

3.

Triển khai, theo dõi việc thực hiện Quy hoạch Phát thanh - Truyền hình đối ngoại đến năm 2020

Cục Thông tin đối ngoại và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các đơn vị liên quan

2015-2017

4.

Thực hiện Đề án “Cung ứng dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài”

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cục Thông tin đối ngoại, Cục Viễn thông, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC

2015-2017

5.

Thực hiện Đề án “Cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại đa phương tiện”

Cục Thông tin đối ngoại

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Viễn thông, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

2015-2017

6.

Triển khai Đề án Truyền dẫn vệ tinh dịch vụ truyền hình đối ngoại đa phương tiện do Nhà nước đặt hàng

Cục Thông tin đối ngoại

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Viễn thông, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

2015-2017