CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 172/TTr-CP ngày 23/5/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1230/QĐ-CTN ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Lưu Ngọc Phan, sinh ngày 26/4/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Room 7, 27/F , Kam Nga House, Kam Ying Court Ma On Shan NT
Giới tính: Nữ
2. Vũ Thị Ái, sinh ngày 09/02/1974 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 2113 Lok Moon House, Tse Lok Estate, Tse Wan Shan, Kowloon
Giới tính: Nữ
3. Phạm Thị Thắm, sinh ngày 29/11/1980 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Flat 16b, Tien Tsin House, Tsuen Wan Centre, Tsuen Wan, NT
Giới tính: Nữ
4. Lê Thị Chinh, sinh ngày 20/10/1973 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Room 2303, Ying Hong House, Choi Ying EST, Kowloon Bay
Giới tính: Nữ
5. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 26/9/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Room 6, 27/F Choi On Court Yue On Yuen Ap Lei Chau
Giới tính: Nữ
6. Vòng Lập Kín, sinh ngày 10/12/1965 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Flat 817, 8/F, Blk 4 Ching Hoi House, Ting Ching EST, Phi Tin Shui Wai
Giới tính: Nữ
7. Trình Văn Hùng, sinh ngày 21/10/1982 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 26/F , Kam Tin Tai, Hong Wai, NT
Giới tính: Nam
8. Hồ Kiều Chấn, sinh ngày 20/11/1982 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Room 115, Blk O, Telford Gardens, Kowloon Bay
Giới tính: Nữ
9. Bùi Thị Nhính, sinh ngày 25/3/1976 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Flat 215 Sau Mei House, Sau Mau Ping South EST.
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?