UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1230/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀNTỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH YÊN BÁITRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28tháng 6 năm 2012 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 11tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâmCông nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái thuộc Sở Thông tin và Truyềnthông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 371/TTr-SNV ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ chức bộ máy củaTrung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Thôngtin và Truyền thông kể từ ngày 15/9/2013.

Tên tiếng Anh: Center of Information Technologyand Communications of Yen Bai Province.

Điều 2. Vị trí, chức năng.

1. Vị trí:

a) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thônglà đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của SởThông tin và Truyền thông.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

c) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngcó trụ sở đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cóchức năng giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, quản lý, vận hànhhệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của tỉnh, bao gồm: Hệ thống cơsở hạ tầng mạng phục vụ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tư vấn, hỗtrợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin;xây dựng quản lý, duy trì phát triển mạng máy tính của tỉnh; đào tạo, bồi dưỡngkiến thức về công nghệ thông tin, truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức,doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển côngnghệ thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, anninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Quản lý, vận hành bảo đảm kỹ thuật, an toànthông tin, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo,điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, hệ thống quản lý và xác thựcngười dùng (cơ sở dữ liệu chia sẻ chung), hệ thống họp trực tuyến,…

2. Quản lý vận hành, bảo đảm kỹ thuật đối với hệthống máy chủ bao gồm: Hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý điều hành tácnghiệp, dịch vụ công và các hệ thống khác.

3. Quản trị, duy trì hoạt động, đảm bảo an toànthông tin của các phần mềm: Thư điện tử, phần mềm quản lý điều hành tác nghiệpvà các phần mềm khác.

4. Tư vấn, thiết kế, hỗ trợ các cơ quan, đơn vịxây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về công nghệ thông tin vàtruyền thông.

5. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phầnmềm ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội cho cáccấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

6. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lựccông nghệ thông tin phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và tưvấn hỗ trợ nghiệp vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức vàcá nhân theo quy định của pháp luật. Chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tinphục vụ công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

7. Cung cấp, lắp ráp, sửa chữa các dịch vụ vềphần cứng, bảo trì mạng máy tính, các thiết bị điện tử viễn thông, công nghệthông tin và một số các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin vàtruyền thông.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 06tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giámđốc Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sảncủa Trung tâm theo quy định của Nhà nước, của tỉnh và của Sở Thông tin vàTruyền thông.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc SởThông tin và Truyền thông giao theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế.

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 PhóGiám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm,chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luậtvề toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốcTrung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốcTrung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từchức, khen thưởng, kỷ luật điều động luân chuyển chế độ chính sách đối với cácchức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cánbộ của tỉnh và theo quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm các chức danh Giámđốc, Phó Giám đốc Trung tâm phải theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơquan có thẩm quyền ban hành và theo quy định của tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Kỹ thuật;

c) Phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 PhóTrưởng phòng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Giám đốc Trung tâm quy định.Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ chếđộ và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với lãnh đạo phòng thực hiệntheo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Về biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin vàTruyền thông tỉnh Yên Bái là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sựnghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và sốlượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chứcvà lao động của Trung tâm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng côngviệc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp,cơ cấu ngạch viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định củapháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành và bãi bỏ các quy định trái với Quyết định này.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công giao tiếp điện tử tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu : VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường