ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1230/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THAM GIA CHƯƠNGTRÌNH DU LỊCH “QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC” LẦN THỨ V TỔ CHỨC TẠI TỈNH LẠNGSƠN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận khung về hợp tác phát triển dulịch 04 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng ngày 17/8/2009;

Căn cứ Công văn số: 692/TCDL-LH ngày 12/7/2011 của Tổng cụcDu lịch về việc hợp tác phát triển du lịch các tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc gồm06 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số: 54/KH-UBND ngày 07/6/2013 của UBND tỉnhLạng Sơn về việc tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”lần thứ V- Lạng Sơn 2013;

Căn cứ Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBNDtỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạiTờ trình số: 78/TTr-SVHTTDL ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ Vtổ chức tại tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

KẾ HOẠCH

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DULỊCH “QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC” LẦN THỨ V - LẠNG SƠN 2013
(Kèm theo Quyết định số: 1230/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tham dự Chương trình du lịch “Qua những miền di sảnViệt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giớithiệu hình ảnh về miền đất, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của Bắc Kạnvới công chúng trong và ngoài nước. Đồng thời, góp phần thu hút khách du lịch,các nhà đầu tư đến tham gia liên kết, đầu tư phát triển du lịch tại Bắc Kạn vàcác tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc.

2. Yêu cầu

Tham gia các hoạt động Chương trình du lịch “Quanhững miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013 đảm bảo thiết thực, hiệuquả, tiết kiệm, an toàn, huy động được các thành phần kinh tế cùng tham gia vàgóp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THAM GIA CHƯƠNGTRÌNH

1. Tham gia Lễ khai mạc

- Thời gian: Từ 20h00’ - 22h00’ ngày 04/11/2013.

- Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương, phường ChiLăng, thành phố Lạng Sơn.

- Thành phần tham dự Lễ:

+ Thường trực UBND tỉnh;

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại vàDu lịch;

+ Trưởng đoàn, diễn viên, vận động viên, phóng viênvà các thành phần khác (nếu có) tham gia Chương trình.

2. Tham gia biểu diễn nghệ thuậtchào mừng và trình diễn trang phục dân tộc Dao đỏ (theo kịch bảncủa tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Quanhững miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013).

- Đơn vị chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh.

3. Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Nội dung: Giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp 06 tỉnhViệt Bắc và Đoàn nghệ thuật Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).

- Thời gian: 20h00’, ngày 05/11/2013.

- Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương, phường ChiLăng, thành phố Lạng Sơn.

- Đơn vị chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh.

(Thời lượng theo kịch bản chi tiết của Ban tổ chức)

4. Khảo sát tour, tuyến du lịch 06 tỉnh Việt Bắc

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 10/2013.

- Địa điểm: Khảo sát tour, tuyến tại các tỉnh trongvùng Việt Bắc: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp:

+ Vườn Quốc gia Ba Bể;

+ Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàntỉnh Bắc Kạn.

5. Khảo sát tour, tuyến du lịch tại Lạng Sơn

- Nội dung: Khảo sát các điểm du lịch Lạng Sơn: Khudu lịch Mẫu Sơn; Danh thắng Nhị, Tam thanh và Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng VănThụ; Khu tưởng niệm đồng chí Lương Văn Tri, ATK Bắc Sơn, Làng du lịch cộng đồngQuỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn.

- Thời gian: Dự kiến ngày 05/11/2013.

- Các đơn vị tham gia:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàntỉnh Bắc Kạn.

6. Tham gia Hội thảo “Xây dựng, phát triển tour,tuyến du lịch 06 tỉnh Việt Bắc gắn với thủ đô Hà Nội”

- Nội dung: Xây dựng, phát triển tour, tuyến du lịchcủa 06 tỉnh Việt Bắc tạo ra sản phẩm chung của vùng; tổ chức ký kết thỏa thuậnmở rộng hợp tác liên kết giữa các Hiệp hộidu lịch và giữa các doanh nghiệp du lịch sau hội thảo.

- Thời gian: 8h00’ ngày 07/11/2013.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh LạngSơn.

- Thành phần tham gia:

+ Thường trực UBND tỉnh;

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn;

+ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;

+ Vườn Quốc gia Ba Bể (Trung tâm Giáo dục môi trườngvà Dịch vụ môi trường rừng);

+ Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàntỉnh Bắc Kạn.

7. Hoạt động thể dục thể thao

- Thời gian: 01 ngày (04/11/2013).

- Địa điểm: Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn.

- Nội dung: Thi đấu các môn thể thao dân tộc (Đẩygậy, Kéo co, Đi cà kheo)

- Đơn vị chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấuThể dục thể thao.

8. Triển lãm du lịch - Ẩm thực 06 tỉnh Việt Bắc gắnvới Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2013)

- Chủ đề: "Di sản văn hoá Việt Bắc gắn với pháttriển du lịch bền vững" .

- Nội dung: Trưng bày triển lãm các hình ảnh, hiệnvật, sản phẩm, dịch vụ, quảng bá du lịch và di sản văn hoá tiêu biểu; các mónẩm thực đặc sắc của 06 tỉnh vùng Việt Bắc, tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội.

- Thời gian: Từ ngày 03/11 đến 09/11/2013.

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn(Đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn).

- Đơn vị chỉ đạo và thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầutư Thương mại và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Tham dự Lễ bế mạc

- Nội dung:

+ Chương trình văn nghệ.

+ Tổng kết các hoạt động trong Chương trình du lịch“Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013.

+ Trao cờ đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Quanhững miền di sản Việt Bắc” năm 2014 cho tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian: 09h00’ ngày 07/11/2013.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin Lạng Sơn.

- Thành phần tham dự:

+ Thường trực UBND tỉnh;

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Trưởng đoàn, diễn viên, vận động viên, phóng viênvà các thành phần khác (nếu có) tham gia Chương trình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí tạm cấp năm 2013 cho Chương trình dulịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2013, cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thươngmại và du lịch; ngân sách cấp bổ sung cho tham gia Chương trình và nguồn kinhphí hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Kếhoạch tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V- Lạng Sơn 2013;

- Làm đầu mối triển khai, đôn đốc công tác chuẩn bị,tổ chức các hoạt động tham gia. Tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh;

- Xây dựng chương trình, tổ chức khảo sát, giới thiệutuyến, điểm du lịch của tỉnh, tổ chức đón tiếp và tham gia đoàn khảo sát tuyến,điểm du lịch 06 tỉnh;

- Duyệt nội dung các chương trình trước khi tham giatại Lạng Sơn;

- Tổng hợp dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩmđịnh, trình UBND tỉnh cấp bổ Sung cho các đơn vị triển khai thực hiện.

2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

Xây dựng kế hoạch, tổ chức gian hàng quảng bá, giớithiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, di sản văn hoá; các món ẩm thực đặc sắc củatỉnh tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2013).

3. Vườn Quốc gia Ba Bể

- Tổ chức vệ sinh, chỉnh trang khu trung tâm hànhchính, các bến thuyền, các điểm tham quan trong khu du lịch Vườn Quốc gia BaBể;

- Treo băng zôn, khẩu hiệu đón đoàn khảo sát tạiTrung tâm hành chính Vườn, khu vực bến thuyền (bắc) hồ Ba Bể, chuẩn bị địa điểmđón tiếp, hội trường làm việc....;

- Tổ chức hướng dẫn, giới thiệu tại các điểm đoànkhảo sát đến thăm quan trong khu du lịch Vườn Quốc gia Ba Bể;

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bố trínơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại thăm hồ và các điểm đoàn khảo sát đến thamquan trong khu du lịch Vườn Quốc gia Ba Bể.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xâydựng clip quảng bá du lịch, văn hoá Bắc Kạn để trình chiếu tại Lễ khai mạcChương trình.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Trungương và các tỉnh bạn đưa tin tuyên truyền, quảng bá về Chương trình du lịch“Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013.

5. Sở Tài chính

Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí chocác đơn vị tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lầnthứ V - Lạng Sơn 2013 theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tham gia Chương trình du lịch“Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013./.