UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1230/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNHCHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 993/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHỦ TỊCH UBNDTỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN LẬP BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNGCƠ BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 2786/QĐ-UBND VÀ SỐ 2787/QĐ-UBND NGÀY30 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtXây dựng số 16/2003/QH ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ; Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ xây dựng về việc côngbố định mức sửa đổi bổ sung - phần Xây dựng, phần Lắp đặt;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tạiTờ trình số 75/TTr-SXD ngày 14 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 29tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ vàdự toán Lập bộ đơn giá xây dựng cơ bản sửa đổi bổ sung các Quyết định số2786/QĐ-UBND và Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chủtịch UBND tỉnh Sơn La với nội dung sau:

1. Thay thếcụm từ “Quyết định số 2787/QĐ-UBND” bằng cụm từ“Quyết định số 2789/QĐ-UBND ”.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm2014 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc khobạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT - Châu (15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải