BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUÂN ĐỘI TIẾP TỤC THAM GIA PHỤNG DƯỠNG BÀ MẸ VIỆTNAM ANH HÙNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Thực hiện Kết luậncủa Thường vụ Quân ủy Trung ương ngày 04 tháng 3 năm 2015 về việc Quân đội tiếptục tham gia phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

Xét đề nghị của Chủnhiệm Tổng cục Chính trị tại Tờ trình số 567/TTr-CT ngày 06 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao Ban Chỉ huy quân sự các huyện, quận và tương đương thừaủy quyền Bộ Quốc phòng trực tiếp tham gia phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùngcư trú trên địa bàn. Toàn quân tiếp tục tham gia phụng dưỡng 1.400 Bà mẹ ViệtNam Anh hùng (sau đây gọi tắt là Bà mẹ) mới được phong tặng theo Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 trên địa bàn cả nước (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nội dung, phương thức bảo đảm phụng dưỡng

1. Bộ Quốc phòng cấpkinh phí đến các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đế phân bố cho Ban Chỉhuy quân sự các huyện, quận và tương đương thực hiện phụng dưỡng; mức 500.000 đồng/Bàmẹ/tháng.

2. Giao các Quân khuvà Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hằng năm đơn vị đượcgiữ lại để:

a) Đề xuất, từng bướcxây tặng nhà tình nghĩa đối với những Bà mẹ có điều kiện khó khăn về nhà ở; hỗtrợ, tu sửa, nâng cấp nơi ở; tặng trang, thiết bị đồ dùng sinh hoạt thiết yếuphục vụ đời sống của các Bà mẹ;

b) Thăm hỏi, tặng quànhân các ngày lễ, tết; chăm sóc khi ốm đau; phối hợp với gia đình, địa phương tổchức tang lễ khi từ trần.

3. Hằng quý, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, quậnvà tương đương tổ chức thăm và trao tiền phụng dưỡng đến các Bà mẹ (nếu Bà mẹ từtrần thì thôi hưởng từ quý tiếp theo).

Điều 3.Nguồn kinh phí bảo đảm phụng dưỡng

Được trích từ Quỹ điều tiết lợi nhuận sau thuế củacác doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và vận động các doanh nghiệpquân đội đóng góp; không vận động các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấuđóng góp.

Điều 4.Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Chính trị chỉ đạo

a) Cục Chính sách:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng cóliên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện; kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáoThủ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Tổng hợp số lượng, danh sách nhận phụng dưỡng;phối hợp với Cục Tài chính đề xuất kinh phí, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòngphê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính, Cục Kinhtế đề xuất trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng vận động các doanh nghiệp quân độiđăng ký đóng góp kinh phí phụng dưỡng.

b) Cục Tuyên huấn: Chỉ đạo đẩy mạnh công táctuyên truyền về việc thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và phụng dưỡng Bàmẹ Việt Nam Anh hùng.

2. Cục Tài chính: Bảo đảm kinh phí và hướng dẫncơ quan tài chính các đơn vị thanh, quyết toán theo quy định.

3. Các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:

a) Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, chỉ đạo: BanChỉ huy quân sự các huyện, quận và tương đương phối hợp với Ngành Lao động -Thương binh và Xã hội địa phương rà soát, đề xuất số lượng và danh sách thamgia phụng dưỡng Bà mẹ còn sống trên địa bàn;

b) Phân bổ số lượng, phê duyệt danh sách, banhành quyết định, phân cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy quân sự các huyện, quận vàtương đương nhận phụng dưỡng.

c) Kiểm tra việc thực hiện phụng dưỡng của cácđơn vị thuộc quyền, tổng hợp báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) theoquy định.

d) Báo cáo số lượng và danh sách nhận phụng dưỡngcác Bà mẹ về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) trước ngày 15/6/2015 để tổng hợpbảo đảm kinh phí thực hiện.

4. Các đơn vị quân đội đóng quân trên các địabàn: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, Ban chỉ huy quân sự cáchuyện, quận thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các Bà mẹ trên địa bàn đóng quân.

5. Các cơ quan, đơn vị hiện nay đang phụng dưỡngBà mẹ Việt Nam Anh hùng thì tiếp tục phụng dưỡng cho đến khi các Bà mẹ từ trần.Mức phụng dưỡng 500.000 đồng/Bà mẹ/tháng. Nguồn kinh phí trích từ Quỹ Đền ơnđáp nghĩa được giữ lại của các đơn vị.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Việc tham gia phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anhhùng của Ban Chỉ huy quân sự các huyện, quận và tương đương được thực hiện từngày 01 tháng 7 năm 2015.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tư lệnh các Quânkhu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự các huyện, quậnvà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bộ Quốcphòng (qua Cục Chính sách) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận
- Thủ trưởng BQP và Chủ nhiệm TCCT (08);
- BTTM, TCCT,
- Bộ LĐTB&XH;
- Các đơn vị trực thuộc BQP (75);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, TP trực thuộc TW (64);
- Cục Chính sách/TCCT (03);
- Cục Tuyên huấn, Trung tâm PT-THQĐ,
- Báo Quân đội nhân dân (03);
- Lưu: VT, NCTH;Q158

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh