UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế thành phố Hải Phòng

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ 23 Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định 299/HĐBT ngày 15/8/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư hướng dẫn số 11/BYT-TT ngày 17/9/1992 của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở y tế và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế thành phố Hải Phòng gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hôi đồng do một phó chủ tịch UBND thành phố kiêm nhiệm.

- Ủy viên Hội đồng do đại diện lãnh đạo các cơ quan sau:

+ Sở y tế

+ Sở tài chính

+ Sở lao động – Thương binh và xã hội

+ Liên đoàn lao động thành phố

+ Hội đồng nhân dân thành phố

+ Cảng Hải Phòng

+ Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng.

- Ủy viên thường trực là Giám đốc bảo hiểm y tế thành phố.

Điều 2. Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế thành phố có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế theo đúng các Quy định của Điều lệ Bảo hiểm y tế.

- Xử lý các tranh chấp về bảo hiểm y tế.

- Quyết định các tỷ lệ điều hòa việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn lãnh thổ theo từng thời gian.

- Quyết định mức đóng và mức hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ở địa phương từng thời gian cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm y tế.

- Đề cử giám đốc Bảo hiểm y tế thành phố để UBND thành phố bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế là một năm, được gia hạn nếu không có sự thay đổi các thành viên.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố và các thành viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế thành phố căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An