ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính

theo cơ chế “một cửa” của Thanh tra tỉnh

Quyết định 1231/QĐ-UB

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 181/2003/QĐ-TTg , ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Thanh tra tỉnh (kèm theo đề án).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt. Hàng quý, 6 tháng, năm Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ dạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức-tinh giản biên chế tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Y Vêng