UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTRUNG TÂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNHYÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28tháng 6 năm 2012 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyềnthông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóavà Thông tin thuộc Ủy ban nhân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 371/TTr-SNV ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Cổng thôngtin điện tử tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh YênBái kể từ ngày 15/9/2013

Tên tiếng Anh: Center of Yen Bai Portal.

Điều 2. Vị trí, chức năng.

1. Vị trí:

a) Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh YênBái là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của SởThông tin và Truyền thông, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn,nghiệp vụ của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

c) Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Báicó trụ sở đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Chức năng:

Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái cóchức năng giúp Ban Biên tập và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức,quản lý và công bố các thông tin chính thức về chính trị, kinh tế, xã hội, đốingoại, an ninh, quốc phòng (những thông tin được phép công bố) trên địa bàntỉnh; cung cấp các giao dịch, dịch vụ hành chính công phục vụ nhu cầu của tổchức, công dân; tích hợp cơ sở dữ liệu về lịch sử, tự nhiên, kinh tế, chínhtrị, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Quản lý vận hành, duy trì hoạt động của Cổngthông tin điện tử tỉnh Yên Bái với tên miền truy cập trên mạng internet là:http://www.yenbai.gov.vn.

2. Cung cấp các thông tin của tỉnh trên mạnginternet, bao gồm:

a) Thông tin giới thiệu về tỉnh Yên Bái gồm: vịtrí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa; tiềm năngvà cơ hội đầu tư; các khu, cụm công nghiệp; các làng nghề truyền thống; tổ chứcbộ máy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chínhtrị - xã hội,...

b) Thông tin về chủ trương, đường lối, chínhsách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Yên Bái.

c) Thông tin về các thủ tục hành chính; dịch vụhành chính công.

d) Thông tin chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhândân tỉnh.

đ) Tin tức thời sự nổi bật về chính trị, kinhtế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, trong nước và quốc tế.

e) Tập hợp cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh;văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; văn bản hành chính của các ngành; thống kêsố liệu kinh tế - xã hội; bản đồ hành chính của tỉnh,...

g) Thông tin liên quan nhằm thu hút đầu tư,quảng bá hình ảnh, con người Yên Bái ra các tỉnh, thành phố trong nước và nướcngoài.

h) Thực hiện thông tin đối ngoại theo chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Sản xuất các tác phẩm truyền hình thuộc cáclĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh đăng tải trênCổng.

3. Thực hiện nhiệm vụ giao tiếp giữa cơ quan nhànước với nhân dân:

a) Tiếp nhận và chuyển đến cơ quan chức năng trảlời các câu hỏi của doanh nghiệp và nhân dân trên Cổng thông tin điện tử.

b) Tham mưu, chủ trì, tổ chức các cuộc đối thoạitrực tuyến, giao lưu trực tuyến với nhân dân trên Cổng thông tin điện tử.

c) Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và bántrực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức cóliên quan trả lời pháp luật theo đề nghị của công dân, doanh nghiệp.

4. Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung của các cơquan, đơn vị tham gia trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở vàcác đơn vị liên quan trình Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái vàGiám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt chương trình, kế hoạch, quyếtđịnh, dự án, đề án liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử theo thẩmquyền.

6. Duy trì Cổng thông tin điện tử hoạt động liêntục, ổn định 24h/ngày, 7 ngày/tuần.

7. Thu thập, biên tập, tạo lập tin điện tử từcác đơn vị và các nguồn cung cấp thông tin khác về chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội của tỉnh, của ngành, địa phương theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhândân tỉnh, Ban Biên tập để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

8. Biên tập, dịch các tin bài, dữ liệu (đượcphép công bố) về lịch sử, văn hóa, thu hút đầu tư, cải cách hành chính,…củatỉnh, các ngành địa phương sang tiếng nước ngoài để cập nhật trên Cổng thôngtin điện tử.

9. Nghiên cứu đề xuất, ứng dụng các giải pháp kỹthuật, công nghệ để nâng cấp Cổng thông tin điện tử và đồng bộ, tích hợp cácTrang tin điện tử của các ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử, đápứng yêu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin và thông tin điện tử của các tổ chức,công dân trong từng thời kỳ.

10. Phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với cácsở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan để kết nối,tích hợp và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước)được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử.

11. Phối hợp quản lý hệ thống thư điện tử củatỉnh.

12. Phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng,triển khai các giao dịch, dịch vụ hành chính công, đối thoại trực tuyến, tọađàm trực tuyến và các hình thức thông tin khác với các tổ chức, công dân trênCổng thông tin điện tử.

13. Đăng tải nội dung cung cấp thông tin cho báochí theo định kỳ, đột xuất của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiếnnghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử để chuyển đến các cơ quancó thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức các dịch vụ tuyên truyền, thông tin,quảng cáo trên Cổng thông tin điện tử.

16. Hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụcho các trang tin điện tử của các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức cóliên quan trên địa bàn.

17. Tham gia tư vấn, thiết kế các đề án, dự án,lựa chọn giải pháp công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc hệ thốngcác trang tin điện tử của các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức.

18. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộcSở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan đảm bảo bí mật, an toàn,an ninh thông tin trên Cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật;thực hiện quản lý, quản trị hệ thống kỹ thuật đảm bảo hoạt độngCổng thông tin điện tử tỉnh.

19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiệnchế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đốivới cán bộ, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo quy định của phápluật.

20. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí được cấpvà các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhândân, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử và Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tỉnh Yên Bái giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 PhóGiám đốc giúp việc giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trungtâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước phápluật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốcTrung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốcTrung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từchức, khen thưởng, kỷ luật điều điều động luân chuyển chế độ chính sách đối vớicác chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lýcán bộ của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Trung tâm, gồm có:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Biên tập;

c) Phòng Dữ liệu điện tử;

d) Phòng Kỹ thuật.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 PhóTrưởng phòng. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc Trung tâm quy định;việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưuvà thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thựchiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Về biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm Cổng thông tin điện tửtỉnh Yên Bái là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của SởThông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và sốlượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chứcvà lao động của Trung tâm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng côngviệc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp,cơ cấu ngạch viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định củapháp luật.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái;Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc đổi tên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái thành Cổng thông tin điện tửtỉnh Yên Bái.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công giao tiếp điện tử tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu : VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường