ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế giám sát đầu tư của cộng đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban thường trực Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thựchiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1056/SKHĐT-TT ngày 14 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồngtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã và thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơnvị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

QUY CHẾ

TỔCHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 củaChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trách nhiệm tổ chức thựchiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

Quy chế này quy định việc Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cáccấp, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, các Ban giám sát đầu tư của cộngđồng, các cá nhân, tổ chức, các chủ đầu tư, các nhà thầu có trách nhiệm tổ chứcthực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mục tiêu, đối tượng, phạmvi và quyền giám sát đầu tư của cộng đồng

Mục tiêu, đối tượng, phạm vi vàquyền giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3,Điều 5 của Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủvề việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

Điều 3. Nội dung giám sát đầutư của cộng đồng

1. Đối với các chương trình, dựán đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếpcủa các tổ chức, cá nhân cho xã, phường, thị trấn (Sau đây viết tắt là các dựán đầu tư của xã). Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng gồm:

a) Kiểm tra sự phù hợp của Quyếtđịnh đầu tư dự án với các quy hoạch, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phêduyệt, gồm:

- Quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh, huyện;

- Quy hoạch phát triển các ngànhtrên địa bàn tỉnh;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất đai của xã;

- Quy hoạch phát triển kết cấuhạ tầng của xã;

- Quy hoạch xây dựng chi tiếtcác khu đô thị, dân cư, công nghiệp,... trên địa bàn xã (nếu có);

- Kế hoạch đầu tư trên địa bànxã.

b) Theo dõi, kiểm tra việc chấphành các quy định của chủ đầu tư và các nhà thầu:

- Về chỉ giới đất đai và sử dụngđất;

- Về quy hoạch mặt bằng chitiết, phương án kiến trúc, xây dựng;

- Về đền bù, giải phóng mặt bằngvà phương án tái định cư;

- Về xử lý chất thải, bảo vệ môitrường;

- Về tiến độ, kế hoạch đầu tư dựán.

c) Theo dõi, phát hiện các tácđộng tiêu cực của dự án:

- Những việc làm của chủ đầu tư,các nhà thầu xâm hại lợi ích của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư,vận hành (khai thác) dự án;

- Những tác động tiêu cực của dựán đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư, vậnhành (khai thác) dự án.

d) Theo dõi, đánh giá hiệu quảđầu tư và phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộcdự án.

đ) Theo dõi, kiểm tra nhà thầutuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư theoquy định.

e) Theo dõi, kiểm tra kết quảnghiệm thu và quyết toán công trình.

2. Đối với các dự án đầu tư cósử dụng vốn nhà nước và không thuộc diện bí mật quốc gia, nội dung giám sát đầutư của cộng đồng gồm: Các điểm a, b, c và d Khoản 1, Điều 3 quy chế này.

3. Đối với các dự án đầu tư bằngcác nguồn vốn khác (theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 3, Quy chế giám sátđầu tư của cộng đồng), nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng gồm: Các điểm a,b và c, Khoản 1, Điều 3 quy chế này.

Điều 4. Yêu cầu đối với giámsát đầu tư của cộng đồng

Việc giám sát đầu tư phải đảmbảo các yêu cầu sau đây:

1. Đúng đối tượng, phạm vi vànội dung giám sát đầu tư theo quy định.

2. Không gây cản trở công việccủa các đối tượng chịu sự giám sát đầu tư của cộng đồng.

3. Việc tổng hợp, phản ánh kếtquả giám sát đầu tư của cộng đồng phải kịp thời, trung thực, khách quan. Tổchức giám sát cộng đồng phải chịu trách nhiệm về những thông tin, những ý kiến,kiến nghị của mình trước pháp luật và các quy định của nhà nước.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, CƠ QUAN CÓ LIÊN QUANTRONG THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cáccấp, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư

Các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủyban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư, các cá nhân, tổ chức, các chủ đầu tư, các nhà thầu phải tạo điềukiện cho cộng đồng thực hiện công tác giám sát đầu tư, đồng thời, có trách nhiệmtiếp nhận các yêu cầu, cung cấp thông tin, xem xét nội dung để trả lời, xử lý,có biện pháp khắc phục đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định củapháp luật khi có yêu cầu của Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoặc Ban Thanh tranhân dân.

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh

a) Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai hướng dẫn Mặt trậnTổ quốc xã, phường, thị trấn củng cố và thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồnghoặc giao Ban thanh tra nhân dân thực hiện nội dung giám sát của cộng đồng theoquy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH &ĐT-UBTWMTTQVN-TC ngày04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính.

b) Đẩy mạnh công tác phổ biến,tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động giám sátnói chung, giám sát đầu tư của cộng đồng nói riêng; vai trò, chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong cán bộ và nhân dân nhằmnâng cao hơn nữa về nhận thức, nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình, có tráchnhiệm trong việc tham gia quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệuquả công tác giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở.

c) Phối hợp với các cơ quan liênquan giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tưcủa cộng đồng bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ quy định và hiệu quả.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Tài chính tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác giám sátđầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnhtổ chức hướng dẫn về hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; bồi dưỡngnghiệp vụ giám sát đầu tư cho các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và các cán bộ,công chức có liên quan; hướng dẫn về lập và quản lý thực hiện kế hoạch giám sátđầu tư của cộng đồng.

c) Trả lời các nội dung yêu cầucủa Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh quyết định đầu tư hoặc đã ủy quyền quyết định đầu tư liên quan đếnviệc đánh giá sự phù hợp của quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch phát triển ngành đã được công khai khi nhận được văn bảnyêu cầu.

3. Sở Tài chính

Có kế hoạch cấp kinh phí, hướngdẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí phục vụ cho côngtác giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT ngày 04 tháng 12 năm 2006 và theo các chế độ quy định hiện hành.

4. Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn các chủ đầu tư côngbố các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và kiểm tra việc tổ chức thựchiện công khai đồ án quy hoạch theo quy định.

b) Trả lời các yêu cầu, kiếnnghị của cộng đồng đối với các nội dung liên quan đến quy hoạch phát triển kếtcấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị… và các vấn đềliên quan về quy hoạch xây dựng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Sở.

c) Phối hợp với các sở, ngành,UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế kiểm tra, đánh giá chất lượng các côngtrình xây dựng và các vấn đề liên quan về quản lý chất lượng công trình trongphạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Trả lời các nội dung có liênquan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mụcđích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường, xửlý chất thải và những vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ củaSở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị.

6. Các sở, ngành có chức năngquản lý chuyên ngành.

a) Thực hiện công bố công khaiquy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt tạo điều kiện để cộng đồng giámsát dự án đầu tư theo quy định.

b) Trả lời, cung cấp các thôngtin theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư khi nhận được văn bản yêu cầucủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

c) Kiểm tra, ngăn chặn và xử lýcác hành vi vi phạm quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi do mìnhquản lý.

7. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã và thành phố Huế

a) Thực hiện công khai hóa cácthông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch kế hoạch sử dụngđất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khuđô thị, khu dân cư, khu công nghiệp… theo thẩm quyền.

b) Thực hiện công khai các dự ánđầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Xem xét, giải quyết các vấnđề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi nhận được yêu cầu, kiếnnghị bằng văn bản của cộng đồng, báo cáo cơ quan cấp trên những vấn đề vượtthẩm quyền.

d) Kiểm tra, ngăn chặn xử lý cáchành vi vi phạm quy định của pháp luật và quy chế giám sát đầu tư cộng đồng.

đ) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kếhoạch tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trên địabàn theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của quy chế này.

8. Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn

a) Chủ động kiểm tra, phát hiệnnhững vấn đề bất cập, những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện cácdự án trên địa bàn.

b) Tổng hợp ý kiến của cộng đồngbằng văn bản và gửi đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền quyết địnhđầu tư, cơ quan giám sát đầu tư của Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước và cáctổ chức tài trợ có liên quan.

c) Phản ánh kịp thời với chủ đầutư, nhà thầu và các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi vi phạmtrong quá trình triển khai thực hiện các dự án, ngăn chặn và xử lý các hành vivi phạm theo thẩm quyền.

9. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấpxã

a) Tổ chức thực hiện giám sátđầu tư của cộng đồng trên địa bàn theo quy định tại Phần II và Phần III củaThông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC ngày 04 tháng 12 năm2006.

b) Tổ chức tuyên truyền, vậnđộng, hướng dẫn nhân dân trong xã chủ động, tích cực thực hiện quyền giám sátđầu tư của cộng đồng theo Điều 5, Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005.

c) Xác nhận các Báo cáo kết quảgiám sát đầu tư của cộng đồng, các kiến nghị về kết quả giám sát đầu tư củacộng đồng do Ban giám sát đầu tư của cộng đồng lập gửi các cơ quan có liênquan.

d) Phối hợp với các cơ quan cóliên quan giám sát, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ giám sát đầutư của cộng đồng ở xã, đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả.

Điều 6. Trách nhiệm của BanGiám sát đầu tư cộng đồng

1. Lập và quản lý thực hiện kếhoạch giám sát đầu tư theo quy định tại Thông tư liên tịch số04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2006.

2. Lập kế hoạch thực hiện giámsát đầu tư của cộng đồng khi nhận được thông tin dự án từ các chủ đầu tư trướcngày 15 tháng 02 hằng năm.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạchgiám sát theo kế hoạch đã đề ra, thu thập ý kiến, kiến nghị của nhân dân trongxã và phản ánh các vấn đề chưa được làm rõ đến các cơ quan có thẩm quyền.

4. Thông báo cho cộng đồng vàcác cơ quan có liên quan biết về quyết định của cấp có thẩm quyền đối với nhữngvấn đề mà cộng đồng có ý kiến.

5. Quản lý sử dụng kinh phí hỗtrợ giám sát đầu tư của cộng đồng đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả.

6. Việc giám sát đầu tư phải đảmbảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này

Điều 7. Trách nhiệm của chủđầu tư và nhà thầu

1. Chủ đầu tư (gồm cả Ban Quảnlý dự án)

a) Công khai các thông tin vềquản lý đầu tư theo quy định như: quyết định đầu tư, tên chủ đầu tư, ban quảnlý dự án, quy mô đầu tư, tiến độ thi công, kế hoạch đầu tư theo Khoản 1 Điều 16của Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005.

b) Có trách nhiệm gửi các thôngtin về chương trình, dự án khi có quyết định phê duyệt cho Ban Giám sát đầu tưcộng đồng trước ngày 15 tháng 11 hằng năm; trường hợp có dự án được phê duyệtphát sinh trong năm thì gửi thông tin về dự án cho Ban Giám sát đầu tư cộngđồng trước 15 ngày kể từ khi dự án được phê duyệt.

c) Trả lời, giải trình, cung cấpcác thông tin theo quy định và theo Khoản 1 Điều 16 của Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 khi cộng đồng có yêu cầu.

d) Chịu trách nhiệm trước phápluật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộngđồng.

2. Nhà thầu

a) Trả lời, giải trình, cung cấpkịp thời các thông tin theo quy định của pháp luật khi cộng đồng yêu cầu.

b) Chịu trách nhiệm trước phápluật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộngđồng.

c) Khắc phục ngay các hành vi viphạm làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến dự án hoặcvi phạm các quy định trong đầu tư xây dựng.

Điều 8. Chếđộ thông tin báo cáo

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan nêu tại Điều 5 Quy chế này phải trả lời bằng văn bản trong thờihạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản của Ban Giám sát đầu tư cộngđồng gửi đến.

2. Ban Giám sát đầu tư cộngđồng: định kỳ lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư gửi Ban Thường trựcỦy ban Mặt trận Tổ quốc xã xác nhận trước khi gửi Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Tài chính -Kế hoạch), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và Sở Kế hoạch - Đầu tư. Thời hạngửi báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 7; báo cáo năm trước ngày 10tháng 01 năm sau. Báo cáo tổng hợp theo nội dung phụ lục số 01 ban hành kèmtheo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạchcác huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộngđồng trên địa bàn huyện, thành phố gửi về Sở Kế hoạch - Đầu tư. Thời hạn gửibáo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 7; báo cáo năm trước ngày 15 tháng01 năm sau. Báo cáo tổng hợp theo nội dung phụ lục số 01 ban hành kèm theoQuyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005.

4. Sở Kế hoạch - Đầu tư: định kỳlập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh gửi Hội đồngnhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báocáo 6 tháng đầu năm trước ngày 20 tháng 7; báo cáo năm trước ngày 20 tháng 01năm sau. Báo cáo tổng hợp theo nội dung phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005.

Điều 9. Khen thưởng, xử lý viphạm

Trong quá trình thực hiện Quychế này, tập thể, cá nhân có thành tích sẽ được khen thưởng.

Tập thể, cá nhân nào vi phạm cácquy định của Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụngquyền giám sát đầu tư của cộng đồng để làm những việc trái với quy định củapháp luật và Quy chế này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Sở Kế hoạch vàĐầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở,ban ngành cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này./.