THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1232/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG BÙI CẢNH TOÀN, GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNGCÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chínhphủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2191/BNN-TCCB ngày 08 tháng 8 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2454/BNV-CCVC ngày 24 tháng 8 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổnhiệm lại có thời hạn ông Bùi Cảnh Toàn, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổngcông ty Lương thực miền Bắc.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hộiđồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc và ông Bùi Cảnh Toàn chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ NN, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng