UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢOHIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỢT 10 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện LuậtBảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 03 tháng3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hànhchính thuộc vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 537/TTr-LĐTBXH ngày 14 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế đợt 10 năm 2013cho 1.833 đối tượng là người nghèo và người dân tộc thiểu số đang cư trú trênđịa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

TT

Tên huyện, thành phố

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

119

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể của từng người được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Sông Mã

3

3

Huyện Mộc Châu

502

4

Huyện Mai Sơn

1.104

5

Huyện Yên Châu

3

6

Huyện Thuận Châu

102

Tổng cộng

1.833

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện,thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiệnhành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốcBảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 vàcác sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c)
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, VX.SN17b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa