UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG Ở ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ về ban hành Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vậtvà Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày08/02/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch bệnh chổirồng trên cây nhãn ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 83/TTr-SNN &PTNT ngày15/7/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệtKế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng ở địa bàn tỉnh năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng, chốngdịch bệnh trên cây trồng ở địa bàn tỉnh năm 2013 của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

(Kèm theo Kế hoạch tại Tờ trình số 83/TTr-SNN &PTNTngày 15/7/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liênquan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nộidung tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCHBỆNH TRÊN CÂY TRỒNG Ở ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND , ngày 25/7/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Tỉnh Vĩnh Long với diện tích canhtác bưởi Năm Roi là 7.706 ha và sản lượng khoảng 81.703 tấn; khoai lang khoảng8.463 ha và sản lượng khoảng 248.153 tấn (Niên giám thống kê, 2011), nhiều hộnông dân Vĩnh Long đã trở nên khá giàu từ canh tác cây bưởi và khoai lang. Thếnhưng, trong năm qua do giá cả nông sản bấp bênh nên người dân đầu tư cũng bấpbênh, cộng với việc thâm canh tăng vụ liên tục một loại cây trồng (khoai lang),dẫn đến một số dịch hại bùng phát và gây thiệt hại năng suất, chất lượng nôngsản một cách đáng kể. Bên cạnh đó, bệnh chổi rồng trên cây nhãn vẫn chưa đượckhống chế triệt để mặc dù chúng ta đã có chiến dịch phòng chống. Điều đó chothấy dịch bệnh trên cây trồng đang diễn biến hết sức phức tạp và đòi hỏi chúngta phải kiên trì, không được lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiệntại, trên lĩnh vực trồng trọt ngành nông nghiệp phải đối mặt 3 đối tượng dịchhại chính bao gồm:

1. Bệnh chổi rồng trên câynhãn: Bệnh chổi rồng bắt đầu gây hại từ năm 2007 vàcao điểm là trong năm 2011. Đến đầu năm 2012 gần như toàn bộ diện tích trồngnhãn của tỉnh đều bị nhiễm bệnh với nhiều mức độ khác nhau, thiệt hại ước giảmtrên 50% sản lượng, cá biệt có nhiều vườn bị thiệt hại gần như 100%. Bệnh tậptrung nhiều các ở xã: An Bình, Đồng Phú, Bình Hoà Phước, Hoà Ninh (Long Hồ) xãLục Sỹ, Phú Thành (Trà Ôn), Quới Thiện, Thanh Bình (Vũng Liêm), Hoà Tịnh, AnPhước, Chánh An (Mang Thít)... và chủ yếu trên nhãn tiêu da bò. Theo số liệuthống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT (sau khi triển khai chiến dịch phòng chốngbệnh chổi rồng), toàn tỉnh hiện có 8.829,1 ha nhiễm bệnh chổi rồng, trong đó:

+ Diện tích nhiễm bệnh dưới30%: 103,4 ha.

+ Diện tích nhiễm từ 30 - 70%:2.259,2 ha.

+ Diện tích nhiễm trên 70%:6.466,6 ha.

2. Sâu đục trái cây có múiCitripestris sagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae): Đãđược ghi nhận trên nhiều vùng Châu Á, sâu đã gây hại chủ yếu trên các loại câycó múi như Bưởi, Cam, Chanh. Trong thời gian gần đây, sâu đục trái bưởi đã xuấthiện và gây hại nặng trên nhiều vườn bưởi các tỉnh, thành như Bến Tre, TiềnGiang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, TP. Cần Thơ và đặc biệt là tại Vĩnh Long, từ giữatháng 10 năm 2011, loài này đã được phát hiện đồng loạt trên nhiều vườn bưởiNăm Roi ở huyện Bình Minh và ngày càng bùng phát mạnh. Theo số liệu Hợp tác NămRoi xã Mỹ Hoà huyện Bình Minh bị sâu đục trái tấn công làm ảnh hưởng đến năngsuất và chất lượng trái bưởi, trong đó có nhiều vườn bị thiệt hại từ 40 - 60%,ước thiệt hại năng suất khoảng 23.000 tấn, tương đương 23.000 tấn x 10 triệuđ/tấn = 230.000 triệu đồng.

3. Sâu đụccủ khoai lang:Triệu chứng gây hại ghi nhận ban đầu sâu chỉ đục và ăn lớp vỏ ngoài màkhông đục sâu bên trong, do vỏ bị vết đục ảnh hưởng đến vẽ mỹ quan củ khoai nênthương lái không mua. Nguyên nhân có thể do trong những năm gần đây lợi nhuậntừ trồng khoai lang cao nên bà con nông dân canh tác liên tiếp nhiều vụ khoaitrên cùng diện tích đất và sử dụng rất nhiều loại thuốc trừ sâu làm mất cânbằng sinh thái đồng ruộng nên sâu hại đã phát triển mạnh. Đặc biệt thời điểmgiữa năm 2012 do giá khoai lang xuống thấp, nông dân ít đầu tư và neo khoaitrên đồng chờ giá lên, có khi neo đến 6 tháng mới thu hoạch thay vì trung bìnhlà 4,5 tháng sau khi trồng là thu hoạch. Do đó, một số ruộng bị sâu đục củkhoai lang thiệt hại năng suất, cá biệt có ruộng thiệt hại năng suất khi lênđến 100%. Ước thiệt hại năng suất vụ khoai lang thu hoạch khoảng giữa đến cuốinăm 2012, chưa có số liệu điều tra chính thức nhưng thời điểm này thiệt hại chủyếu là giá bán thấp (chỉ còn 3.000đ/kg), thiệt hại sản lượng do sâu đục củkhoai khoảng 10 ha x 27 tấn/ha = 270 tấn khoai x 20% = 54 tấn x 3 triệu đ/tấn,tương đương khoảng 162 triệu đồng.

Trước tình hình trên, thực hiệnnhiệm vụ chuyên môn được giao và chỉ đạo của Uỷ ban nhân tỉnh Sở Nông nghiệp vàPTNT lập Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng trên địa bàn tỉnh năm2013, cụ thể như sau:

II. CÁC CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH:

- Căn cứ Công văn số 498/TTg-KTN ngày 13/4/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc hỗ trợ phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn;

- Căn cứ Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ vàkiểm dịch thực vật; Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ vềban hành Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật và Điều lệ Quản lýthuốc bảo vệ thực vật;

- Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việccông bố dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Mục tiêu chung là chủ động phòngngừa, khống chế, dập tắt kịp thời không để dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồngbộc phát, lây lan trên diện rộng gây thiệt hại nặng cho người sản xuất nhằm ổnđịnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đóng góp cho kinh tế trong khu vực nôngthôn phát triển góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hơn nữa ý thức trong hệthống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và rộng rãi trong nhân dân, nhất là đối vớingười trực tiếp sản xuất trồng trọt về những nguy cơ, tác hại của các loại dịchbệnh nguy hiểm trên cây trồng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vựcnông thôn, đặc biệt các loại dịch hại nguy hiểm, gồm: Bệnh chổi rồng hại nhãn,sâu đục trái cây có múi, sâu đục củ khoai lang đã xuất hiện và gây hại trongthời gian qua. Xác định và làm cơ sở đánh giá nhiệm vụ của các tổ chức, cánhân, cộng đồng và nhân dân trong việc chủ động phòng chống các loại dịch bệnhnguy hiểm trên cây trồng.

- Tuyên truyền, vận động ngườinông dân hiểu biết về tính nguy hại các loại dịch bệnh, nắm rõ và thực hiện tốtcác biện pháp cơ bản về sản xuất an toàn và chủ động phòng chống các loại dịchbệnh có hiệu quả.

- Triển khai thực hiện các giải phápvề kỹ thuật để chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, hạn chế đến mứcthấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển sản xuất, ổn địnhđời sống người dân. Qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Việc tổ chức ra quân thực hiệncông tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng phải có sựdồn sức và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và củanhân dân trong tỉnh.

- Các công việc đề ra phải đượcthực hiện một cách nghiêm túc, đạt yêu cầu; có phân công rõ trách nhiệm và thờigian hoàn thành của từng tập thể, cá nhân theo nhiệm vụ đã phân công nhằm đạtđược mục đích kế hoạch đề ra.

- Căn cứ kế hoạch chung từng bộphận, cá nhân xây dựng chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện đạtkết quả.

- Quản lý và sử dụng kinh phí đúngmục đích, tiết kiệm, chống lãng phí, làm thất thoát trong quá trình triển khaithực hiện nhiệm vụ.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh trên cácloại cây trồng như: Bệnh chổi rồng trên nhãn, sâu đục trái trên cây có múi, sâugây hại củ khoai lang bằng nhiều hình thức như: Phát tài liệu bướm, tuyêntruyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Báo VĩnhLong, Đài PTTH Vĩnh Long, Phân xã Vĩnh Long, Đài truyền thanh các huyện,thị xã, thành phố về tình hình dịch hại trên cácloại cây trồng hiện nay.

- CBKT tham gia viếtbài đăng trên báo, tạp chí...phản ánh về tình hình dịch bệnh diễn ra trong tỉnhđể khuyến cáo bà con nông dân có biện pháp phòng trị kịp thời đạt hiệu quả

- Biên soạn và in ấntài liệu:

+ Kỹ thuật phòng trừ nhện lông nhungtruyền bệnh chổi rồng hại nhãn và biện pháp quản lý.

+ Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâuđục trái cây có múi.

+ Biện pháp quản lý sâu đục củ khoai lang.

2. Tập huấn kỹ thuật:

- Kỹ thuật phòng trừ nhện lông nhungtruyền bệnh chổi rồng hại nhãn và biện pháp quản lý bệnh chổi rồng trên câynhãn theo tài liệu của Cục BVTV và Chi cục BVTV Vĩnh Long.

- Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâuđục trái cây có múi, do Chi cục BVTV Vĩnh Long biên soạn.

- Biện pháp quản lý sâu đục củ khoailang, tài liệu do Chi cục BVTV Vĩnh Long biên soạn.

3. Xây dựng mô hình trình diễn “Quản lý sâuđục trái cây có múi”:

- Quy mô: 1 ha/mô.

- Địa điểm: Xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

4. Mở Bệnh viện cây trồng (BVCT) lưuđộng:

- Đối tượng phục vụ: Nông dân.

- Nội dung: Thông tin tuyên truyền về dịch hạichủ yếu xảy ra ở địa phương và các biện pháp quản lý tổng hợp phòng ngừa loàidịch hại đó; giám định, chẩn đoán mẫu sâu bệnh trên cây trồng do nông dân mangđến và ra toa hướng dẫn cách phòng trị hữu hiệu.

- Địa điểm: Tại một số chợ xã, nơi đông ngườitrong tỉnh (nơi có điểm nóng về dịch hại trên cây trồng).

- Số lượng: 24 chuyến.

5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2013đến 12/2013.

V. KINH PHÍ: (Kèm theo dự trù chi tiết).

1. Tổng kinh phí: 343.360.000 đồng

(Ba trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm sáu mươingàn đồng).

Trong đó:

- Công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai =90.000.000 đ

- Tập huấn cho nông dân:

1.480.000 đ/cuộc x 100 cuộc = 148.000.000 đ

- Mô hình khắc phục sâu đục trái trên cây có múi:

1mô hình x 17.000.000 đ= 17.000.000 đ

- Bệnh xá cây trồng lưu động:

3.140.000đ/chuyến x 24 chuyến = 75.360.000đ

- Mua trang thiết bị phục vụ BXCT và tập huấnnông dân = 13.000.000 đ

2. Đơn vị quản lý và sử dụng kinh phí: Chicục Bảo vệ thực vật Vĩnh Long

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Củng cố lại hoạt động của các Ban Chỉ đạovà Tổ giúp việc cho BCĐ từ tỉnh đến huyện: Để phối hợp triển khai thực hiệntốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng trên địa bàn tỉnhnăm 2013.

2. Công tác tổ chức triển khai, báo cáo vàtổng kết:

Tổ chức họp triển khai kế hoạch phòng chống dịchbệnh trên cây trồng cho Ban chỉ đạo tỉnh, huyện.

Tiến hành tập huấn cho cán bộ các ban ngành đoànthể ở 8 huyện, thị, thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng.

Tổ chức 01 cuộc tổng kết công tác phòng chốngdịch bệnh trên cây trồng.

Tổ chức cho nông dân đi tham quan mô hình củatỉnh bạn để cùng học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác phòng chống dịchbệnh trên cây trồng.

Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnhvào chiều thứ tư hàng tuần

3. Phân công nhiệm vụ:

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Thường trực BCĐ tỉnh):Huy động lực lượng ngành từ tỉnh đến cơ sở tham gia thực hiện; làm đầu mối phốihợp các sở, ngành tỉnh liên quan và các địa phương trong tổ chức triển khaithực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chi cục BVTV, Trung tâm Khuyến nông,Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực, phối hợpchặt chẽ với các địa phương để triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Thườngxuyên kiểm tra đôn đốc để việc tổ chức thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch vàđạt theo tiến độ đề ra; theo dõi tình hình thực hiện, sơ tổng kết đánh giá đểrút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo.

- Sở Tài chính chuẩn bị nguồn kinh phí, cấp phátkịp thời cho việc thực hiện các hoạt động; trường hợp kinh phí vượt quá khảnăng của tỉnh, địa phương cần có phương án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xétgiải quyết.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Đài truyềnthanh huyện, thành phố dành thời lượng ưu tiên cho công tác tuyên truyền trongcông tác phòng, chống dịch bệnh.

- Các đơn vị đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Liênhiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh) có tráchnhiệm vận động đoàn, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt độngtrong công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kếhoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và có trách nhiệm tổ chức triển khaithực hiện tại địa bàn mình quản lý, tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thịtrấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chỉ đạo phối hợp thực hiện hoàn tất cácthủ tục quyết toán kinh phí theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về số liệu,tính trung thực của chứng từ thanh quyết toán. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc,nhắc nhở các xã, phường, thị trấn trong thời gian thực hiện kế hoạch. Tổ chứcsơ, tổng kết đánh giá và báo cáo kịp thời theo yêu cầu.

- Trong thời gian thực hiện kế hoạch phòng,chống dịch bệnh cần theo dõi phát hiện những nhân tố tích cực để khen thưởngkịp thời và kiểm điểm xử lý các trường hợp tiêu cực sai phạm. Để làm tốt côngtác này tỉnh sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra để có đánh giá kết quả thựchiện một cách khách quan, sát với thực tế làm cơ sở đúc kết kinh nghiệm chonhững năm tiếp theo.

- BCĐ các cấp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo,sơ tổng kết sau khi kết thúc. Thực hiện chế độ họp báo theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch phòng, chống dịchbệnh nguy hiểm trên cây trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013, Sở Nôngnghiệp & PTNT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch để sở sớm triểnkhai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

GIÁM ĐỐC
Phan Nhựt Ái