UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28tháng 6 năm 2012 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TT-BCT-BNV ngày 28 tháng 05 năm 2008 của Bộ Công Thương - Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyênmôn về Công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 371/TTr-SNV ngày 28/8/2013; Tờ trình số 94/TTr-SCT ngày 14/8/2013 củaSở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiếnthương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Yên Bái kể từ ngày 15/9/2013.

Tên tiếng Anh: YEN BAI TRADE PROMOTION CENTER.

Tên viết tắt: YB-TPC.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Vị trí

a) Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Báilà đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Côngthương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của CụcXúc tiến thương mại - Bộ Công thương.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

c) Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái cótrụ sở đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Chức năng

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái cóchức năng thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại của địa phương và Bộ Côngthương trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tổ chức hoặc liên kết tổ chức các hoạt độngxúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp củatỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án hàngnăm, dài hạn về xúc tiến thương mại của tỉnh bao gồm xúc tiến thương mại địaphương và xúc tiến thương mại quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch, đề án về xúctiến thương mại địa phương và xúc tiến thương mại quốc gia khi được các cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

3. Liên kết, hợp tác với các tổ chức xúc tiếnthương mại trong nước và nước ngoài. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đềán, dự án tài trợ về hoạt động xúc tiến thương mại.

4. Về thông tin:

a) Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với cáchệ thống thông tin của tỉnh, của Bộ Công Thương và các trung tâm khác trong cảnước, là đầu mối kết nối các hệ thống thông tin hội nhập quốc tế trong lĩnh vựccông thương.

b) Thu thập thông tin về hoạt động của ngànhcông thương từ các kênh thông tin trong ngành, trong tỉnh, trong cả nước vànước ngoài, biên tập, in ấn và phát hành Bản tin Công thương phục vụ công tácquản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địabàn tỉnh.

c) Thực hiện chuyên mục Công thương trên đàitruyền hình Yên Bái.

d) Phát hành các ấn phẩm thông tin, quảng bá,giới thiệu tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực công thương của tỉnh.

đ) Là đầu mối hợp tác các tổ chức trong nước vànước ngoài trong lĩnh vực cung cấp thông tin công thương, tư vấn công nghêthông tin, cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử.

e) Thực hiện các dịch vụ cung cấp thông tin,tuyên truyền quảng bá về thương mại.

5. Về thương mại điện tử

a) Tổ chức triển khai hoạt động về Công nghệthông tin thuộc ngành Công Thương, phục vụ công tác điều hành của Sở cũng nhưhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Quản trị sàn giao dịch Thương mại điện tử củatỉnh; Vận hành, quản trị 02 Website của Sở Công Thương Yên Bái (trang websitecủa Sở và website thành viên của Sở Công thương trên cổng thông tin điện tử củatỉnh). Quản trị mạng LAN; Mạng Internet; Phần mềm quản lý điều hành của Sở.

c) Tham gia tổ chức, triển khai các hoạt độngtin học hoá quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực công thương. Từng bướctiến hành tổ chức, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công thông qua hệ thốngthương mại điện tử, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử tại địa phương theochủ trương của Nhà nước.

d) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạonâng cao nhận thức về chính sách, kiến thức về thương mại điện tử cho các nhàquản lý, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

đ) Chủ trì thực hiện chương trình, kếhoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh và chương trình thương mại điện tửquốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh.

6. Về hội chợ triển lãm; hội nghị, hội thảo

a) Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội chợ, triểnlãm, hội nghị, hội thảo về thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức gian hàng của tỉnh, của ngành và cácdoanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

c) Quản lý, điều hành khu vực tổ chức hội chợtriển lãm (khi được tỉnh quy hoạch).

7. Về khảo sát thị trường:

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các sản phẩm xuấtkhẩu của tỉnh, biên tập và sản xuất tài liệu giới thiệu quảng bá.

b) Nghiên cứu khảo sát thị trường trong nước vànước ngoài thông qua các kênh khác nhau, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩmcủa Yên Bái.

c) Tổ chức các đoàn cán bộ chuyên môn và doanhnghiệp của tỉnh tham gia khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm về quản lý vàứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất của các đơn vị bạn trong và ngoàinước.

d) Tổ chức tiếp đón đoàn nghiên cứu khảo sát thịtrường, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tỉnh Yên Bái.

đ) Xây dựng, quản lý Phòng trưng bày giới thiệusản phẩm của Tỉnh (tại Trung tâm). Tổ chức tham gia trưng bày sản phẩm tại cácTrung tâm giới thiệu sản phẩm trong nước và nước ngoài.

8. Về xây dựng thương hiệu:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chiếnlược xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh.

b) Biên tập, biên soạn các tài liệu về thươnghiệu cung cấp cho các doanh nghiệp của tỉnh.

c) Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp (phương án,kinh phí) thực hiện các nội dung về xây dựng thương hiệu.

9. Về đào tạo:

a) Tổ chức, hoặc phối hợp liên kết tổ chức cáclớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ công tác quảnlý, chuyên môn nghiệp vụ về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho cán bộquản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị tham gia cáclớp đào tạo tập huấn nghiệp vụ do Bộ Công thương, Cục Xúc tiến thương mại tổchức.

10. Về hỗ trợ doanh nghiệp:

Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp trong cáclĩnh vực: cung cấp thông tin, tuyên truyền quảng bá về thương mại, xây dựngthương hiệu, tìm kiếm thị trường; xây dựng Website thương mại điện tử. Tư vấnvề các vấn đề liên quan đến sản phẩm: chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm,thiết kế bao bì sản phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; Tổchức (hoặc tư vấn, hướng dẫn) cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đếngiới thiệu sản phẩm hoặc mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Yên Bái.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính,tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhândân tỉnh và Sở Công thương giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 PhóGiám đốc giúp việc cho Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trungtâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công thương và trước pháp luật về toànbộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốcTrung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốcTrung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từchức, khen thưởng, kỷ luật điều điều động luân chuyển chế độ chính sách đối vớicác chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lýcủa tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Trung tâm, gồm có:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Thông tin và Thương mại điện tử;

c) Phòng Xúc tiến thương mại.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 PhóTrưởng phòng. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc Trung tâm quy định;việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưuvà thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thựchiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Về biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm Xúc tiến thương mạitỉnh Yên Bái là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của SởCông thương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và sốlượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chứcvà lao động của Trung tâm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng côngviệc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp,cơ cấu ngạch viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định củapháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công giao tiếp điện tử tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường