ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ TOÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO 15 TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ THUỘC TỈNHLÂM ĐỒNG NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằmduy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Tiếp theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầutư mua sắm trang thiết bị y tế cho 15 trạm y tế tuyến xã thuộc tỉnh Lâm Đồngnăm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 1471/TTr-STC này 21/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toánmua sắm trang thiết bị y tế cho 15 trạm y tế tuyến xã thuộc tỉnh Lâm Đồng năm2013, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiếtbị y tế cho 15 trạm y tế tuyến xã thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2013.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế Lâm Đồng.

3. Tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật ápdụng theo đặc điểm, thông số kỹ thuật ghi tại Chứng thư Vc 13/ 06/302/ĐS-SEAAC ngày 17/6/2013 của Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á.

4. Tổng dự toán: 7.500.000.000 đồng(Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn), trong đó:

a) Giá trị thiết bị sau thuế:6.480.500.000 đồng;

b) Chi phí ban QLDA: 17.589.929đồng;

c) Chi phí tư vấn: 26.337.789 đồng;

d) Chi phí khác: 18.375.000 đồng;

đ) Chi phí dự phòng: 957.197.282đồng;

(Chi tiết các khoản theo Tờtrình số 1471/TTr-STC ngày 21/6/2013 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước chinhánh tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên