ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÓA MÙ CHỮ ĐẾN NĂM 2020 TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm2020";

Căn cứ Hướng dẫn số 3428/BGDĐT-XHHT ngày 22/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khaithực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo tại Tờ trình số 1794/TTr-SGDĐT ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạchXóa mù chữ đến năm 2020 tỉnh Cà Mau (kèm theo Kế hoạch số 1795/KH-SGDĐT ngày22/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đàotạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đạt được các chỉtiêu đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cóliên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GDĐT (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP (H. Hùng);
- TT-CB;
- Cổng TTĐT;
- CVVX (PA);
- Lưu: VT, Mi45/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải