UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BỔ SUNGĐỢT 8 NĂM 2013 CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảohiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8năm 2009 của liên bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờtrình số 520/TTr-LĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế bổ sung đợt 8 năm 2013 cho 2.403 trẻ em dưới 6 tuổiđang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Huyện Thuận Châu

354

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi các của huyện được duyệt và lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

2

Huyện Mai Sơn

628

3

Huyện Phù Yên

842

4

Huyện Mộc Châu

1

5

Huyện Yên Châu

543

6

Huyện Bắc Yên

33

7

Huyện Sông Mã

2

Tổng cộng

2.403

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm ytế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện có tên tại Điều 1 của Quyết địnhnày theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm cấpphát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn kịp thời, đảm bảoquyền lợi của trẻ em.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN18b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa