ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời chế độ chi hỗ trợ cho Chương trình

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh Bình Thuận.

___________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 142/2007/TTLT-BTC-BTC ngày 30/11/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương về việchư­­­ớng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chư­­­ơng trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 và Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Liên Sở Công thương - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Tài chính tại Công văn số 1809/LS-STC-SCT-SKHCN ngày 17/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời chế độ chi hỗ trợ cho Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Nội dung chi và định mức chi:

a) Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh được kiểm toán năng lượng. Mức hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình quản lý và sử dụng năng lượng tại một số doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ 30% chi phí, nhưng tối đa không quá 70 triệu đồng/mô hình (chi phí này được xác định trên phần chi phí được đầu tư mới để thực hiện việc tiết kiệm năng lượng).

Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ hằng năm. Khi chương trình này được Trung ương phân bổ kinh phí thực hiện thì sử dụng từ nguồn kinh phí Trung ương, không chi hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

2. Điều kiện doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí:

a) Là doanh nghiệp sử dụng năng lương trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

b) Mỗi doanh nghiệp chỉ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần.

Điều 2. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính hướng dẫn hồ sơ thủ tục, điều kiện xét chọn hỗ trợ và thanh quyết toán cho các doanh nghiệp; tổ chức xét chọn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành