THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1237/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀNHỮNG NĂM TIẾP THEO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người cócông ngày 29 tháng 6 năm 2005 của y ban thường vụQuốc hội và Pháp lệnh sửa đổi, b sung một số điềucủa Pháp lệnh ưu đãi người có công ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 củay banthường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật vềngười có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốcphòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những nămtiếp theo với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2015: Tìm kiếm, quy tậpđược khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ.

2. Đến năm 2020: Tìm kiếm, quy tậpđược 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin.

3. Từ năm 2021 trở đi: Tiếp tục tìmkiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách vềcông tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, mộ liệtsĩ. Triển khai công tác lập bn đồ tìm kiếm, quy tập hàicốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.

3. Tổ chức lực lượng và bảo đảm chonhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

4. Triển khai các hoạt động tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở trong nước và nước ngoài. Thông báo rộng rãicho thân nhân liệt sĩ về nơi hy sinh, nơi chôn cất liệtsĩ.

5. Mở rộng hptác quốc tế tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Sơ kết, tổngkết rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tậphài cốt liệt sĩ.

III. CÁCGIẢI PHÁP

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nângcao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

a) Quán triệt sâu sắc chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước và những nội dung cơ bản của Đề án tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

b) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửađổi, bổ sung các văn bản pháp luật về tìm kiếm, quy tập; cơ chế chính sách đặcbiệt; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; chế độ, chính sách về tìm kiếm, quy tậphài cốt liệt sĩ.

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch,giải pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyêntruyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìmkiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền;chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sáchcủa Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Lập các chuyên trang, chuyên mụccủa báo, đài, tổ chức diễn đàn, trao đi, chia sẻ và cungcp thông tin vliệt sĩ và công táctìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

c) Định hướng thông tin cho các Độilàm nhiệm vụ quy tập; tuyên truyền về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

d) Hoàn thiện các cơ sở hạ tầng,thiết chế tri ân liệt sĩ (nghĩa trang, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ;...).

đ) Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽgiữa các Bộ, ngành trong việc cung cấp, xử lý thông tin, bảo đảm các điềukiện cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ ở trong và ngoài nước.

e) Động viên và phát huy các tổ chức,đoàn thể, các lực lượng nhân dân và kiều bào ở nước ngoài tích cực tham giacung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ dưới sự định hướng và quản lý thống nhất của chínhquyền địa phương và Ban Chỉ đạo các cấp.

g) Kịp thời động viên, khen thưởngcác tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong và ngoài nước cóthành tích tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ.

3. Chủ động thu thập, kết nối, xử lýthông tin; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.

a) Hoàn thành việc giải mã ký hiệu,phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.

b) Tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ,lập danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ; phân tích xác định tổng số liệt sĩ đãhy sinh; kết luận số đã quy tập, schưa quy tập được.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp vềliệt sĩ, mộ liệt sĩ.

d) Xây dựng cổng thông tin điện tử;xuất bản ấn phẩm trao đi về công tác tìm kiếm, quy tập. Lập tờ rơi về các thông tin cần thiết tạođiu kiện cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân cung cấpthông tin mộ liệt sĩ.

đ) Lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

e) Cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộliệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.

g) Áp dụng khoa học, công nghệ tiêntiến trong việc quản lý, tìm kiếm, quy tập và cung cấp thông tin cho thân nhânvà gia đình liệt sĩ.

4. Kiện toàn tổ chức, lực lượng làmnhiệm vụ chỉ đạo và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

a) Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vềcông tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do một đồng chí Phó Thủ tướng Chínhphủ làm Trưởng ban.

b) Thành lập Ban Chỉ đạo ở các quânkhu do một đồng chí Phó Chính ủy hoặc Phó Tư lệnh quân khu làm Trưởng ban.

c) Thành lập Ban Chỉ đạo địa phương còn số lượng lớn hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập do một đồng chí Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

d) Thành lập mới, kiện toàn cơ quanchuyên môn ở các cấp; tổ chức lực lượng chuyên trách của quân đội tìm kiếm, quytập hài cốt liệt sĩ.

5. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế,tăng cường quan hệ với các nước, các tổ chức và cá nhân cóliên quan thu thập thông tin; chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ trang bị, phươngtiện, vật chất, kỹ thuật và phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hàicốt liệt sĩ.

6. Bảo đảm phương tiện, trang bị,kinh phí và chế độ chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hàicốt liệt sĩ.

a) Rà soát, nâng cấp, thay thế, bổsung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết của các Đội chuyên trách đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ.

b) Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chocông tác tìm kiếm, quy tập; bảo đảm chế độ, chính sách đốivới các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩvà các hoạt động liên quan phục vụ cho tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều 2. Kinhphí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện Đề án do ngânsách nhà nước bảo đảm.

2. Hàng năm, Bộ Quốc phòng lập dựtoán chi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gửi Bộ Tài chính tổnghợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhànước.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính xâydựng, ban hành, hướng dẫn việc quản lý ngun ngân sách thực hiện Đề án.

Điều 3. Tráchnhiệm của các Bộ, Ban, ngành, địa phương

1. Bộ Quốc phòng:

a) Chủ trì quản lý, chỉ đạo, hướngdẫn triển khai thực hiện Đán tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch thực hiệnĐề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng trìnhcấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản phápluật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

c) Chỉ đạo thống nhất các hoạt độngthực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi toàn quốc.

d) Hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉđạo ở các quân khu; Quyết định tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ban Chỉ đạo quc gia và ở các cp thuộc quyền quản lý; tổ chức lựclượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập; bảo đảm trang bị phương tiện; chủ trì cung cấp thông tin nơihy sinh, nơi chôn ct liệt sĩ.

đ) Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phươngtrong việc thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, tổng hợp;sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định;kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắctrong tổ chức thực hiện.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chỉ đạo ngành Lao động - Thươngbinh và Xã hội tiếp nhận, quản lý hồ sơ quy tập; tiếp nhậnvà tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ.

b) Phối hợp cung cấp thông tin liệtsĩ, mộ liệt sĩ.

3. Bộ Ngoại giao:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch vận độngChính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cungcấp thông tin v quân nhân Việt Nam hy sinh,mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Namở nước ngoài phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồihương hài cốt liệt sĩ; yêu cầu cơ quan chức năng sở tạihợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc nêu trên.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng vàcác địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ,tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăngcường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ chocông tác tìm kiếm, quy tập.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoahọc công nghệ hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Các Bộ, ngành có liên quan, theophạm vi chức năng của mình, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đán tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

a) Tổ chức quán triệt và thực hiệnnghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìmkiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện.

b) Chỉ đạo thực hiện và quảnlý công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

c) Căn cứ vào tình hình thực tế,thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do một đồng chí lãnh đạo y ban nhân dân làm Trưởng ban (hoặc phâncông một đồng chí phụ trách nơi không thành lập BCĐ), thành viên gồm các cơquan có liên quan, do cơ quan quân sự làm thường trực.

d) Tiếp nhận hài cốt liệt sĩ do cácđơn vị, địa phương khác chuyển đến.

đ) Xây dựng, nâng cấp, tu bổ, giữ gìncác công trình tưởng niệm, thiết chế tri ân liệt sĩ củađịa phương.

e) Chỉ đạo báo tin về phần mộ liệt sĩcho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

g) Chủ trì giải quyết những vướngmắc, phát sinh có liên quan về tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

h) Định kỳ báo cáo Bộ Quốc phòng vềkết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn để tổng hợp báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng