UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/2013/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI10 CHO NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ các Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ “về lệ phí trước bạ, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 26/3/2013 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về lệ phí trước bạ”;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 10/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc điều chỉnh tỷ lệ thu phítrước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả láixe)”;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 1635/STC-QLG ngày 13/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chởngười dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 12%.

Điều 2. Chế độ thu, nộp:

Các tổ chức, cá nhân có tài sảnlà xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) có trách nhiệm kê khai nộp lệ phí trướcbạ đăng ký lần đầu theo tỷ lệ quy định tại Điều 1 của Quyết định này và các vănbản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2013, bãi bỏ quy địnhtại Quyết định số 4052/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh“Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban,ngành của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổchức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành