ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDỰ TOÁN KINH PHÍ THAY THẾ, BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẠI HAI KHU CÔNGNGHIỆP ĐÔNG XUYÊN VÀ PHÚ MỸ 1 NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ côngích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đôthị;

Xét Tờ trình số 08/TTr .BQL-DN ngày 03 tháng 6năm 2014 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghịphê duyệt dự toán kinh phí thay thế, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng tại haiKhu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thay thế,bảo trì hệ thống điện chiếu sáng tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1năm 2014 với nội dung như sau:

1. Các khối lượng dự toán chủ yếu:

a) Khu công nghiệp Phú Mỹ 1:

- Thay thế, lắp đặt đèn cao áp 250W/150W-220VSodium và phụ kiện:

+ Thay thế bộ đèn250W/150W-220V: 1 bộ.

+ Bóng đèn Sodium 250W-220V:128 bóng

+ Tranphô Sodium250W/150W-220V: 78 cái.

+ Bộ tụ - tụ kích đèn Sodium 250W-220V:75 bộ.

+ Điều chỉnh công suất 250W/150W-220V:73 bộ.

- Thay thế, lắp đặt đèn70W-220V và phụ kiện:

+ Bóng đèn 70W-220V Sodium: 10bóng.

+ Tranphô 70W-220V Sodium: 8cái.

+ Bộ tụ - tụ kích đèn Sodium 70W-220V:7 bộ.

- Thay thế lắp đặt cáp ngầmđường 2B, đường số 9:

+ Cáp ngầm CXV/DSTA-600V-3x35mm2:160m.

+ Ống sắt luồn cáp Ø 60 (băng đường):90m.

+ Mansone sắt Ø 60: 15 cái.

+ Bê tông đá 1x2 tái lập mặtbằng: 1,5m3.

+ Khoan ngầm băng đường: 20md.

b) Khu công nghiệp Đông Xuyên:

- Thay thế bộ đèn 250W-220V: 10bộ.

- Bộ chóa đèn cao áp (khôngbóng): 30 bộ.

- Bộ chóa đèn + bóng Compact 85W-220V:4 bộ.

- Bóng Compact 85W-220V: 98bóng.

- Bóng đèn cao áp Sodium250W-220V: 5 bóng.

- Tranphô Sodium250W/150W-220V: 4 cái.

- Bộ tụ - tụ kích đèn Sodium250W-220V: 4 cái.

- Hẹn giờ (Time) 5A-220V: 4 cái.

- Thay mới trụ đèn cao áp bị hưhỏng: 02 trụ.

2. Về kinhphí dự toán:

- Giá trị dự toán:

Đvt:đồng

Stt

Hạng mục

KCN Đông Xuyên

KCN Phú Mỹ 1

Cộng (4)+(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi phí xây lắp

377.083.701

512.185.916

889.269.617

2

Chi phí thẩm tra dự toán

2.200.000

2.200.000

4.400.000

Tổng cộng

379.283.701

514.385.916

893.669.617

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Công ty Đầu tư và Khai thác Hạtầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 là chủ đầu tư có trách nhiệm tổchức và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các qui định hiện hành của Nhànước và theo dự toán được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Khobạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc Công ty IZICO và Thủ trưởng các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới