UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc mức thu phí đấu giá và tỷ lệ % trích lại cho đơn vị thu phí đấu giá

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;

Căn cứ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND 16 ngày 06/12/2006 của HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 10 về mức thu phí đấu giá và tỷ lệ % (phần trăm) trích lại cho đơn vị thu phí đấu giá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về mức thu phí đấu giá và tỷ lệ % (phần trăm) trích lại cho đơn vị thu phí đấu giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Các quy định trước đây trái lại với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ