HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 124-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Thuận Hảinhư sau :

1. Hợp nhất huyện Ninh Sơn, 8 xãcủa huyện An Phước: Phước Hà, Phước Sơn, Phước Đại, Phước Hữu, Phước Thái,Phước Hậu, Phước Dân, Phước Thành và 3 phường của thị xã Phan Rang: Đô Vinh,Bảo An, Phước Mỹ thành một huyện lấy tên là huyện An Sơn.

Các phường trên nay chuyển thànhthị trấn huyện lỵ của huyện An Sơn gọi tên là thị trấn Tháp Chàm thuộc huyện AnSơn.

2. Hợp nhất huyện Ninh Hải, 4 xãcủa huyện An Phước: Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hải, Phước Tân và 6 phườngcủa thị xã Phan Rang: Mỹ Hương, Tấn Tài, Kim Định, Thạnh Sơn, Phú Hà, Đạo Long,thành một huyện lấy tên là huyện Ninh Hải.

Các phường trên nay chuyển thànhthị trấn huyện lỵ của huyện Ninh Hải gọi tên là thị trấn Phan Rang thuộc huyệnNinh Hải.

Điều 2. Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng