HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Số: 124-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 124/CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1981
Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục ở các cấp

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;

Theo đề nghị của Uỷ ban cải cách Giáo dục Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1- Thành lập hội đồng Giáo dục ở các cấp tỉnh, thành phố, đặc khu, huyện, quận, xã, phường.

Hội đồng Giáo dục có nhiệm vụ:

- Góp ý kiến với Chính quyền cùng cấp về các vấn đề giáo dục;

- Động viên, tổ chức, phối hợp, sử dụng hợp lý các lực lượng xã hội để phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương theo đúng chủ trương cải cách Giáo dục của Đảng và Chính phủ.

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Điều 2- Hội đồng Giáo dục gồm có:

- Đại diện đảng bộ và đại diện chính quyền địa phương.

- Đại diện các ngành Giáo dục, các đoàn thể nhân dân, một số ngành kinh tế, văn hoá ở địa phương.

- Một số nhân sĩ trí thức am hiểu và quan tâm đến công tác Giáo dục.

- Đại diện hội cha mẹ học sinh.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và uỷ viên thường trực của Hội đồng do các thành viên trong Hội đồng bầu.

Điều 3- Bộ Giáo dục theo sự hướng dẫn của Uỷ ban cải cách Giáo dục Trung ương phối hợp với Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng cục dạy nghề Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em xây dựng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục các cấp đặc biệt chú trọng cấp huyện.

Điều 4- Bộ trưởng Phủ thủ tướng Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Nguyên Giáp

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?