ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế ngoài quốc doanh

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989;

Căn cứ yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai;

Xét tờ trình số 02/TT-NQD ngày 24/4/1993 của ông Chủ tịch Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “ Chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế ngòai quốc doanh”.

Điều 2. Chính sách này được áp dụng cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn Lào Cai và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh theo chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật.

Điều 3. Các ông chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lâm thời doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Lào Cai, thủ trưởng các sở ban ngành trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai và chủ tịch UBND huyện, tỉnh Lào Cai thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định nàytỉnh Lào Cai

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản của tỉnh trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm