ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨLUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAOBẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Luật sưngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Luậtsư;

Căn cứ Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xãhội - nghề nghiệp của luật sư;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hộinhập kinh tế, quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Phát triển đội ngũ luậtsư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2013 đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủnhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH CAO BẰNG TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1240 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnhCao Bằng)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Những năm gần đây, hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnhCao Bằng có những bước tiến nhất định, đã đóng góp tích cực cho sự phát triểnchung của toàn tỉnh, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của luật sư trong đờisống xã hội. Số lượng luật sư của Đoàn Luật sư đã được tăng lên về số lượng,chất lượng luật sư cũng từng bước được nâng cao; số lượng vụ việc của luật sưnhiều hơn, đa dạng hơn, phạm vi hoạt động hành nghề của luật sư ngày càng mởrộng. Tuy nhiên, đội ngũ luật sư của tỉnh Cao Bằng hiện nay còn rất mỏng (12luật sư/ 51 vạn người dân), luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luậtchưa nhiều, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Cao Bằng còn thiếuđội ngũ luật sư giỏi, thông thạo pháp luật quốc tế và ngoại ngữ để tư vấn chocác cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong đàm phán kinh doanh, trong giải quyếttranh chấp thương mại.

Để xây dựng và phát triển được đội ngũ luật sư đủ về sốlượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng vềđạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, phục vụ chocông cuộc cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế, quốc tế, việc xây dựng Đề ánphát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2013 đến năm 2020,trong đó đề ra các giải pháp nhằm khuyến khích phát triển đội ngũ luật sư phùhợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương là rất cần thiết nhằm thựchiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết 49-NQ/TWngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đếnnăm 2020, Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư Trungương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động củaluật sư.

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ ĐỘI NGŨ LUẬT SƯTỈNH CAO BẰNG

1. Thực trạng tổ chức hành nghề luật sư

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 05 tổ chức hành nghềluật sư, chủ yếu hoạt động trên địa bàn thành phố Cao Bằng, chỉ có 01 Chi nhánhthuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Đình hoạt động tại huyện Trùng Khánh, các tổchức được hoạt động theo hình thức Văn phòng luật sư do một luật sư làm TrưởngVăn phòng, ít nhân sự. Trụ sở làm việc của các tổ chức hành nghề luật sư chủyếu được đặt tại nhà riêng của luật sư.

2. Thực trạng đội ngũ luật sư tỉnh Cao Bằng

Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 1989 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, từ khithành lập đoàn có 05 luật sư hoạt động theo Pháp lệnh Luật sư. Đến năm 2006,thực hiện theo quy định Luật Luật sư, các luật sư đang công tác tại cơ quan Nhànước không được kiêm nhiệm do vậy chỉ có 02 luật sư tham gia hoạt động hànhnghề. Qua thời gian hoạt động, Đoàn Luật sư tỉnh đã được Bộ tư pháp và Ủy bannhân dân tỉnh hỗ trợ trang bị phương tiện làm việc như: tủ, bàn, ghế, máy vitính, máy phô tô, máy in.

Tính đến thời điểm hiện nay, Đoàn Luật sư có tổng số 12 luậtsư, trong đó: 09/12 luật sư là cán bộ, công chức nghỉ hưu, 03/12 luật sư làm tựdo và kinh doanh tại các doanh nghiệp; 02 luật sư có thâm niên hành nghề trên10 năm, 02 luật sư có thâm niên hành nghề dưới 5 năm và 08 luật sư mới gia nhậpĐoàn Luật sư tỉnh; hầu hết số luật sư có tuổi đời trên 55 tuổi.

Đội ngũ luật sư tỉnh Cao Bằng chủ yếu hành nghề trong cáclĩnh vực hình sự, dân sự, lao động, hành chính, kinh tế. So với tiêu chí củaluật sư để phục vụ hội nhập kinh tế, quốc tế, đội ngũ luật sư của tỉnh vẫn cònnhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, chưa có khả năng tranh tụngtrực tiếp bằng tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn, tham gia thương lượng, đàmphán; đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh,thương mại có yếu tố nước ngoài chưa được hình thành.

3. Nguyên nhân của thực trạng trên

a) Do tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khókhăn, mức thu nhập của người dân còn thấp nên chưa có điều kiện sử dụng dịch vụpháp lý do luật sư cung cấp.

b) Chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân luật,đào tạo nghề luật sư chưa phù hợp với thực tiễn.

c) Chất lượng tập sự hành nghề chưa cao, thời gian tập sựhành nghề luật sư cũng chưa được chú trọng, phần lớn người tập sự chỉ được họcviệc ở các Văn phòng luật sư, cung cấp dịch vụ chủ yếu trong lĩnh vực hình sự,dân sự hoặc kinh tế trong nước. Vì vậy, luật sư ít có cơ hội cọ xát, thực hànhnghề nghiệp nói chung và trong lĩnh vực thương mại quốc tế nói riêng.

d) Công tác bồi dưỡng, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp,chính trị tư tưởng, ngoại ngữ chuyên ngành, việc cập nhật các kiến thức mớicũng như việc truyền đạt thông tin, trao đổi kinh nghiệm hành nghề chưa đượcthực hiện thường xuyên.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐẾNNĂM 2020

1. Phương hướng phát triển

a) Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũluật sư phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Phát triển tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong mộtsố lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của tỉnh.

c) Đổi mới công tác quản lý Nhà nước, phối hợp chặt chẽ giữaSở Tư pháp và Đoàn Luật sư trong việc quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghềluật sư, phát huy tối đa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp củaluật sư.

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đảm bảovề chất lượng, có nhiều luật sư giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹnăng hành nghề, am hiểu luật pháp và thông lệ, pháp luật quốc tế, sử dụng thôngthạo ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh) để có thể tư vấn các vấn đề liên quanđến hội nhập kinh tế, quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trongtỉnh. Phát triển ít nhất 01 tổ chức hành nghề luật sư theo hướng chuyên sâutrong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài để thực hiệnviệc tư vấn các vấn đề về kinh tế, thương mại, pháp lý khi tổ chức, cá nhân cóyêu cầu. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sưtrên cơ sở kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xãhội - nghề nghiệp luật sư.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển đội ngũ luật sư từ năm 2013 đến năm 2020, cótừ 30 luật sư trở lên, đảm bảo tham gia 100% vụ án hình sự theo yêu cầu của cơquan tiến hành tố tụng. Số luật sư được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vựcthương mại đầu tư theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hộinhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” có từ 01 đến 02 luật sư (6%),bao gồm cả những người được đào tạo hoặc tự đào tạo nhưng được thu hút theo lộtrình của Đề án.

b) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ luậtsư; nâng cao chất lượng tranh tụng, chất lượng dịch vụ tư vấn pháp luật củaluật sư cung cấp cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo 100%luật sư được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghềnghiệp, tin học.

- Giai đoạn 2013 - 2015: Đảm bảo 50% luật sư được đào tạo,bồi dưỡng về kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, tin học.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Đảm bảo 100% luật sư được đào tạo,bồi dưỡng về kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, tin học và 50%luật sư có trình độ ngoại ngữ từ chứng chỉ B trở lên.

c) Phát triển các tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhucầu của xã hội về dịch vụ pháp lý, mang tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn hóatheo lĩnh vực pháp luật. Phấn đấu đến năm 2020 có 12 tổ chức hành nghề luật sưtrong đó 07/13 huyện, thành phố của tỉnh có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chinhánh tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hành nghề luật sư và có ítnhất 01 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh,thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng tham gia tranh tụng các vấn đềliên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu pháp lý của các tổchức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Giai đoạn 2013 - 2015: Phát triển từ 2 đến 3 tổ chức.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Phát triển từ 3 đến 4 tổ chức.

d) Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về luật sư và hànhnghề luật sư, phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh trong hoạtđộng này, đồng thời phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệpcủa luật sư.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phát triển đội ngũ luật sư

1.1. Tiến hành rà soát nguồn nhân lực phát triển đội ngũluật sư; thực hiện tốt chính sách thu hút các sinh viên đã tốt nghiệp Đại họcLuật và đã qua lớp đào tạo nghề luật sư, các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩmphán có kinh nghiệm đã nghỉ hưu gia nhập Đoàn Luật sư.

Thời gian thực hiện: 2013- 2020.

1.2. Cử Luật sư, người tập sự hành nghề luật sư đi dự cáclớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mạiquốc tế do Bộ Tư pháp tổ chức, mở các hội thảo chuyên đề về tham gia tố tụng,tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác nhằm nâng cao chất lượng tư vấn vàtranh tụng của luật sư, đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế, quốc tế.

Thời gian thực hiện: 2013 - 2020.

1.3. Lựa chọn những luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh có đủ điềukiện tham gia đào tạo tại Trung tâm đào tạo liên kết theo Đề án “Phát triển độingũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2011 đến năm 2020” được phêduyệt tại Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ.

1.4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành chính sách hỗtrợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2010 đến năm2020, theo đó sẽ hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đào tạo đối với nhữngngười tự đào tạo và những người được cử đi đào tạo tại Trung tâm đào tạo liênkết theo Đề án.

Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2020.

1.5. Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ luật sư

Khuyến khích các luật sư tự đào tạo nâng cao trình độ ngoạingữ. Liên kết với các Trung tâm đào tạo tiếng Anh, tin học để tổ chức các khoáđào tạo tiếng Anh, tin học cho luật sư, người tập sự hành nghề luật sư.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2020.

2. Xây dựng tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnhvực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài

2.1. Hàng năm, rà soát, đánh giá, phân loại tổ chức hànhnghề luật sư trên địa bàn tỉnh có xu hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vựcđầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

2.2. Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển các tổ chứchành nghề luật sư có quy mô mỗi tổ chức hành nghề luật sư có từ 2 đến 5 luật sưchiếm 30% số tổ chức hành nghề luật sư, chuyên sâu trong các lĩnh vực vực đầutư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

2.3. Tạo điều kiện phát triển các tổ chức hành nghề luật sưthông qua việc thực hiện chính sách giao cho các tổ chức này thực hiện các giaodịch, dự án tại tỉnh.

2.4. Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế cho các tổ chứchành nghề luật sư chuyên sâu phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế hoạtđộng trên địa bàn tỉnh.

2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảocác tổ chức hành nghề luật sư hoạt động đúng quy định của pháp luật; xử lýnghiêm các hành vi vi phạm, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân cóthành tích trong hoạt động hành nghề luật sư.

Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh:

a) Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án.

b) Hàng năm kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động củacác tổ chức hành nghề luật sư; khảo sát nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn luật sư,người đã được đào tạo nghề luật sư, người được miễn đào tạo nghề luật sư.

c) Lựa chọn, cử luật sư tham gia các lớp đào tạo tại Trungtâm đào tạo liên kết theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định 123/QĐ-TTg ngày18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Tiếp thục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồngnhân dân tỉnh về chính sách để hỗ trợ, phát triển luật sư trên địa bàn tỉnhtrong suốt quá trình triển khai thực hiện Đề án.

đ) Định kỳ sơ kết, tổng kết những việc đã thực hiện và đúcrút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêucủa Đề án.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, các tổ chức và Ủy ban nhândân các huyện, thành phố

a) Sở Tài chính: Tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp đảm bảokinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010.

b) Sở Nội vụ: Tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp trong việctham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực tham giahoạt động hành nghề luật sư.

c) Đoàn Luật sư tỉnh: Có biện pháp thu hút người tập sự hànhnghề luật sư sau khi hết thời hạn tập sự gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh. Chủ trì,phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các giải pháp liên quan đến đàotạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề luật sư tại Đoàn Luậtsư.

d) Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh: Tạo điều kiện thuận lợi chocác tổ chức hành nghề luật sư trong việc làm thủ tục khắc dấu, lập các sổ sách,đăng ký mã số thuế và quản lý thuế.

đ) Các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố: Tạo điều kiện thuận lợi và có biện pháp hỗ trợ theo thẩmquyền đối với các tổ chức hành nghề luật sư đóng trên địa bàn; phối hợp với SởTư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh trong việc quản lý hoạt động hành nghề luật sư theoquy định của pháp luật.

3. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án được cấp hàng năm từ ngân sáchnhà nước. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Đoàn Luật sư tỉnhlập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thu hút, huy động sự tham gia đóng góp của các doanhnghiệp, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp của luậtsư, cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện Đề án.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này, nếu có vướngmắc, đề nghị các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.