UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1241/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂNKHAI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ15-CTR/TU NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ THỰC HIỆNCÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHOÁ XI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hộinghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờtrình số 152/TTr-STNMT ngày 13 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thực hiệnchính sách pháp luật về đất đai theo Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày18 tháng 02 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghịquyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTN - Hiệu 100 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCHPHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 15-CTR/TU NGÀY 18 THÁNG 02NĂM 2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬNCỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBNDtỉnh Sơn La)

Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng02 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kếtluận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện chính sáchpháp luật về đất đai theo Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luậncủa Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp các cấp, ngành hiểu sâu, nắm vững và tổ chức triểnkhai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới chínhsách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướnghiện đại.

- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sửdụng đất đai trên địa bàn tỉnh để đưa đất đai vào khai thác, sử dụng đúng mụcđích, có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất, bảo đảm an ninhlương thực quốc gia góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy nhanh tốc độphát triển kinh tế - xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định chínhtrị - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về pháp luật, xác định rõ trách nhiệmcủa các cấp, các ngành và người sử dụng đất trong công tác quản lý, sử dụng đấtđai.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai phù hợp với điều kiện của các cấp, cácngành.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả,đồng bộ và thống nhất Kế hoạch triển khai, thực hiện chính sách pháp luật vềđất đai theo Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 củaBan chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghịlần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhằm góp phần thực hiện có hiệuquả chính sách pháp luật về đất đai cho phù hợp với điều kiện thực tế địa bànmình quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành triển khai thựchiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬTVỀ ĐẤT ĐAI

1. Quy hoạch sử dụng đất

- Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và xét duyệtquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã; đảm bảo quy hoạch sử dụngđất phải tổng hợp đầy đủ các nhu cầu sử dụng đất, cân đối, phân bổ hợp lý, cóhiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sửdụng đất của các dự án đầu tư để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuêđất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới vàquy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải phù hợp với các chỉ tiêu, tiến độsử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở từng cấp.

- Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồnglúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; phát triển đất trồng lúa, đất chè,đất cao su; bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc vùng cao, vùngsâu, vùng xa, vùng di dân tái định cư ổn định cuộc sống. Tăng cường công táckiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm

2. Giao đất, cho thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong việc giaođất, cho thuê đất; thu hẹp các đối tượng được giao đất, mở rộng các đối tượngđược thuê đất và thực hiện giao đất, cho thuê đất các dự án phát triển kinh tế- xã hội theo hướng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụngđất. Tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhântheo quy định hiện hành.

- Rà soát, đề xuất giải quyết dứt điểm những trường hợp đấtđã giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể nhưngkhông sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, lãng phí, trái pháp luật.

- Kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, xử lýnghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; lấn,chiếm, tự ý chuyển nhượng, cho thuê lại toàn bộ hoặc một phần diện tích; thuhồi những lô đất vi phạm pháp luật về đất đai để bán đấu giá quyền sử dụng đấttăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đối với những lô đất có lợi thế thươngmại.

- Bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách về thu hồi đất, bồithường, hỗ trợ và tái định cư.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân bị thu hồi đấtnắm được các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tăng cường tráchnhiệm tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc thu hồi đất, bồi thường hỗtrợ và tái định cư.

- Xây dựng các khu tái định cư có hạ tầng kinh tế, xã hộiđồng bộ, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của người dân để hỗ trợ chỗở mới cho người có đất bị thu hồi trước khi thực hiện thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm

3. Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đấtđai

- Xây dựng và triển khai kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơquan, tổ chức, doanh nghiệp (chú trọng các tổ chức thuộc lĩnh vực Giáo dục, Ytế, Văn hoá, thể dục thể thao).

- Tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bảnđồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch đề ra. Thực hiện đồng bộviệc đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệuđất đai theo hướng hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thiện dự án tổng thểlập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn toàn tỉnh

- Tập trung đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đất trồng caosu, đất thuộc dự án tái định cư thủy điện Sơn La; các khu đô thị và các hộ giađình chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm

4. Xây dựng thị trường bất động sản

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường bất độngsản;

- Tổ chức tạo quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất tại cácđô thị, khu dân cư và các khu vực có lợi thế kinh doanh, thương mại.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạtđộng giao dịch bất động sản tại địa phương. Hoàn thành công tác cấp Giấy chứngnhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của thịtrường quyền sử dụng đất.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm

5. Chính sách tài chính đất đai và giá đất

- Xây dựng quy trình xác định giá đất để giao đất, cho thuêđất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, công bố công khai minh bạch.

- Xây dựng hướng dẫn liên ngành về trình tự thủ tục kê khailuân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường phụcvụ cho công tác định giá đất và xây dựng bảng giá đất hàng năm; Phối hợp vớicác tỉnh lân cận để xây dựng giá đất cho các khu vực giáp ranh

- Xây dựng giá đất bảo đảm tuân thủ các quy định của phápluật, riêng giá đất nông, lâm nghiệp dần tiến tới phù hợp với các tỉnh lân cận.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm

6. Cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý đất đai

- Tập trung rà soát, cải cách các thủ tục hành chính tronglĩnh vực đất đai, loại bỏ những thủ tục không phù hợp, phức tạp, phiền hà, đồngthời bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế, tạo điềukiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các giao dịch liên quan đến đấtđai. Thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính liên quanđến đất đai.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành tài nguyên và môi trường ởcả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã), bảo đảm số lượng, chất lượng cán bộ, đáp ứng yêucầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ,công chức thực thi nhiệm vụ trong quản lý đất đai; xử lý nghiêm các trường hợpnhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

- Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, từng bướchiện đại hoá ngành tài nguyên và môi trường theo hướng công khai, minh bạchthông tin về lĩnh vực quản lý đất đai, tiến tới giao dịch điện tử các thủ tụchành chính về đất đai.

- Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất làm nhiệm vụ quảnlý nhà nước về đất đai từ tỉnh đến xã; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộđể có đội ngũ cán bộ đủ điều kiện phục vụ trước mắt và lâu dài.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo về đất đai

- Thường xuyên làm tốt công tác tổ chức học tập Luật Đấtđai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến từng cánbộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, nhằm nâng cao trìnhđộ hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện tốt Luật Đấtđai, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vựcquản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và việc thực hiện chế độ công vụ củacán bộ làm công tác quản lý đất đai. Tập trung thanh tra, kiểm tra các dự ánđầu tư đã được giao đất nhưng chưa đưa vào sử dụng. Phát hiện kịp thời và xử lýnghiêm các sai phạm của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; ngăn chặn cóhiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai như: chuyển mục đích tráiphép, chậm đưa đất vào sử dụng gây lãng phí đất, lấn chiếm đất đai, hủy hoạiđất, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Củng cố, kiện toàn, tăng cường năng lực cho hệ thống thanhtra đất đai ở các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở ngành, UBND cấp huyện

1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đề xuất các biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn,vướng mắc cho các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện chính sáchpháp luật về đất đai; kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố trong quá trình tổchức thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.

- Đôn đốc các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụđược giao trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về đất đai;

- Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợpkết quả thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, định kỳbáo cáo UBND tỉnh vào tháng 12 hàng năm.

- Lập kế hoạch kinh phí triển khai các nhiệm vụ thuộc phạmvi ngành mình trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về đất đai gửiSở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

1.2. Sở Tài chính.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết nhữngvấn đề có liên quan đến tài chính về đất, thị trường bất động sản, bồi thườnggiải phóng mặt bằng nhằm tháo gỡ khó khăn kịp thời cho cơ sở, tạo điều kiện chocơ sở thực hiện tốt chính sách pháp luật về đất đai.

- Cân đối trình UBND tỉnh cấp kinh phí cho Sở Tài nguyên vàMôi trường, UBND các huyện, thành phố triển khai chính sách pháp luật về đấtđai và nguồn kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện dự án tổng thể lập đo đạcđịa chính, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận;

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp cùng Sở Tài chính cân đối cấp kinh phí cho các sở,ngành, UBND cấp huyện triển khai chính sách pháp luật về đất đai và dự án tổngthể lập đo đạc địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận.

1.4. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soátcải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng đơn giản, dễthực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất khi thực hiện các giaodịch liên quan đến đất đai.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơquan liên quan đưa ra các giải pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành tài nguyênvà môi trường ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đượcgiao.

1.5. Sở Xây dựng

- Hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy mạnh việc quy hoạch cáckhu đô thị, khu dân cư nông thôn mà ở nơi đó các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửdụng đất để đưa ra đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấphuyện, cấp xã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020.

1.6. Sở Tư pháp

Tiếp tục tăng cường triển khai công tác tuyên truyền phápluật đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để người sử dụng đất hiểu và thựchiện tốt Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo.

1.7. UBND cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chínhsách pháp luật về đất đai phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn mình quản lý.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giải quyết dứt điểmcác sai phạm về đất đai (nếu có).

- Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhtriển khai với các sở, ngành có liên quan, UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ,tạo điều kiện để các huyện, thành phố thực hiện tốt chính sách pháp luật về đấtđai.

2. Chế độ báo cáo

- Định kỳ vào tháng 11 hàng năm các sở, ban ngành, UBND cấphuyện báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và môi trường).

- Định kỳ vào tháng 12 hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trườngtổng hợp báo cáo kết quả triển khai chính sách pháp luật về đất đai trên địabàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu các cấp, ngành tổ chức thực hiện. Quá trình thựchiện có vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyênvà Môi trường) để kịp thời giải quyết./.