ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1241/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 08 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT –BYT ngày 20 tháng3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trongtiêm chủng;

Căn cứ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 31tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiệnthống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh,kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh LaiChâu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các cơquan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT
, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1241/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Ghi chú

Trang

1

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.

Y tế dự phòng

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (Trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực)

Y tế dự phòng

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (Trong trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng và còn thời hạn từ 60 ngày trở lên)

Y tế dự phòng

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (trường hợp thay đổi tên của cơ sở y tế đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng còn thời hạn từ 60 ngày trở lên trong trường hợp địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự không thay đổi).

Y tế dự phòng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu