ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1242/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU LỆ PHÍ CHỨNG NHẬN, SAO LỤC VÀ CẤP PHÁT CÁC GIẤY TỜ

(LỆPHÍ HÀNH CHÁNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 24/CP ngày 2-2-1976 ban hành bảnqui định về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp Tỉnh,Thành trong lĩnh vực quản lý kinh tế ;
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nhân dân khiyêu cầu Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện, Phường, Xã chứng nhận, sao lục hoặc cấpphát các giấy tờ phải nộp khoản lệ phí (gọi là lệ phí hành chánh) ấn định nhưsau :

a) Các loại giấy tờ có ghi nhậngiá tiền như : về chuyển dịch tài sản, các hợp đồng dịch vụ… Nộp 2 phần ngàntrên trị giá.

b) Các loại giấy tờ như :

- Chứng nhận chữ ký 0đ50/1bản

- Chứng nhận sao y bản chính0đ50/1 bản

- Chứng nhận lý lịch 0đ50/1 bản

- Trích lục hộ tịch 0đ50/1 bản

Điều 2. – Lệ phí cấp bảnsao các văn kiện do Phòng Công chứng (thuộc Ban Pháp chế Thành phố) cấp địnhnhư sau :

a) Sao các giấy tờ chữ Việt1đ50/1 bản

trang đánh máy

- Sao các giấy tờ chữ nước ngoài3đ00/1 bản

trang đánh máy

b) Lệ phí cấp bản sao 6đ00/1 bản

c) Các trường hợp trả cho đươngsự những quyền bằng khoản (đã nộp ở Phòng Chưởng Khế cũ để làm thủ tục mua bántrước ngày 30-4-1975 hoặc để đảm bảo cho số tiền vay ở Ngân hàng). 15đ00/1 bằngkhoản

- Hình thức thu : sử dụng bằngbiện lai hoặc niêm do Sở Tài chánh phát hành.

Điều 3. – Miễn lệ phí đốivới các giấy tờ như sau :

- Các giấy tờ dùng vào việc xincứu trợ xã hội, y tế, bảo trợ tư pháp.

- Các giấy tờ nộp xin trợ cấphưu bổng.

Các giấy tờ học sinh phổ thôngnộp để dự thi

(Các giấy tờ được miện lệ phí sẽđược đóng dấu MIỄN LỆ PHÍ).

Điều 4. – Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 5. – Các đồng chíChánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Ban Pháp chế thành phố, Giám đốc SởTài Chánh, và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện, Phường, Xã chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh