THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1243/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTHIỆP ĐỊNH SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỚI CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điềuước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chínhphủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảitại văn bản số 6798/TTr-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định sửa đổi Hiệpđịnh vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvới Chính phủ Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.

Điều 2. Bộ Giao thông vận tải chịu tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệpđịnh.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tụcđối ngoại theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: GTVT, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng