CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1244/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch ViệtNam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủtại Tờ trình số 278/TTr-CP ngày 09/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốctịch Việt Nam đối với ông Trần Tuấn Trình(Hagedorn Trình Timothy Tuan-Gim), sinhngày 20/7/1990 tại Thái Nguyên; hiện cư trú tại: 72 Steep Hill Road, BeachLake, Pennsylvania, 18405, Hoa Kỳ.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởngBộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang