ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1244/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAONHIỆM VỤ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNHCHO BÁO CHÍ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh về việccử Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Bùi Đức Long, Phó Chủtịch Thường trực UBND tỉnh (Số điện thoại 0913328500. Địa chỉ email công vụ:[email protected]) thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tinthường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báo chí.

Điều 2.Ông Bùi Đức Long thực hiện nhiệmvụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báochí theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quanvà ông Bùi Đức Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn