UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu lệ phí tự chọn biển số Đăng ký xe ô tô, xe máy

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân,

Xét tờ trình số 151- PV11 ngà 26/6/1993 của Công An Thành phố về “thu lệ phí tự chọn biển đăng ký ô tô xe máy”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành quy định tạm thời cho phaesp Phòng cảnh sát giao thong sắt bộ thuộc Công An Thành phố được thu lệ phí tự chọn biển số đăng ký xe ô tô xe máy trong quý 3/1993 để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ xem xét việc triển khai tiếp. (Quy định tạm thời kèm theo quyết định).

Điều 2. Giao Công An Thành phố , Sở Tài chính, Chi cục thuế xây dựng bểu thu lệ phí cho các loại số tự chọn trình UBND thành phố phê duyệt.

Điều 3. Các ông bà: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an, Giao thông Công chính, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục thuế và các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách