ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1245/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THANHTRA VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANHVẬN TẢI KHÁCH BẰNG Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE BUÝT, XE HỢP ĐỒNG; VẬN TẢI HÀNGHÓA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI VÀ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Luật: Thanh tra, Giaothông vận tải, Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cácgiải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạtđộng vận tải;

Xét đề nghị của Sở Giao thôngvận tải tại Công văn số 1222/SGTVT-TTr ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành Thanh traviệc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vậntải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng; vận tải hàng hóatại các doanh nghiệp vận tải và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1. Nội dung thanh tra:

- Vận tải khách bằng ô tô theotuyến cố định, vận tải khách bằng xe buýt: Điều kiện pháp lý để hoạt động; nơiđỗ xe; thiết bị giám sát hành trình; phương tiện và quản lý phương tiện; quảnlý lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; thực hiện trách nhiệm của các đơn vị vậntải; phương án kinh doanh, chất lượng dịch vụ; công tác theo dõi an toàn giaothông; kê khai, niêm yết giá cước và thực hiện thu giá cước.

- Vận tải khách bằng xe hợp đồng:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô; sốlượng, chất lượng và niên hạn sử dụng; lái xe và nhân viên phục vụ trên xe;thiết bị giám sát hành trình; hợp đồng vận chuyển; nơi đỗ xe.

- Vận tải hàng hóa: Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh; số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng; lái xe; ngườitrực tiếp điều hành hoạt động vận tải; nơi đỗ xe.

- Vận tải hàng hóa bằng container:Điều kiện pháp lý để hoạt động; nơi đỗ xe; thiết bị giám sát hành trình; phươngtiện và quản lý phương tiện; lái xe và công tác quản lý lái xe; quản lý hợpđồng vận tải, giấy phép vận tải, phiếu xuất hàng; phương án kinh doanh và thựchiện phương án kinh doanh; bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;thực hiện vận chuyển hàng nguy hiểm (nếu có).

2. Thời điểm thanh tra: Từ ngày 01tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013.

3. Thời hạn thanh tra: 45 ngày kểtừ ngày công bố quyết định thanh tra.

4. Đối tượng thanh tra: Có danhsách kèm theo.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanhtra liên ngành để tiến hành thanh tra gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốcSở Giao thông vận tải: Trưởng đoàn;

2. Ông Hoàng Thế Hanh, Trưởng phòngQuản lý vận tải công nghiệp - Sở Giao thông vận tải: Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Đoàn Thế Phong, Thiếu tá -Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh: Thành viên;

4. Ông Lương Ngọc Dũng, Phó Trưởngphòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó ChánhThanh tra Sở Y tế: Thành viên;

6. Bà Lê Thu Hường, Chuyên viênphòng Giá - Sở Tài chính: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Thảo, Thanh traviên - Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thành viên;

8. Ông Hoàng Văn Quý, Chuyên viênphòng Quản lý vận tải công nghiệp - Sở Giao thông vận tải: Thành viên;

9. Bà Tạ Thị Hiền, Chuyên viênThanh tra Sở Giao thông vận tải: Thư ký.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanhtra thực hiện theo quy định của các Luật: Thanh tra, Giao thông vận tải, Doanhnghiệp, Hợp tác xã và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan. Đoànthanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thôngvận tải phê duyệt Kế hoạch thanh tra và chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tratheo quy định, định kỳ báo cáo kết quả thanh tra với Chủ tịch UBND tỉnh.

Kinh phí chi cho hoạt động của ĐoànThanh tra thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở,cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầutư, Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; các doanh nghiệp, hộkinh doanh có tên tại Điều 1; các ông, bà có tên tại Điều 2 và các đơn vị, cánhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, NC, KTN, CN;
- Lưu: VT,GT.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

DANH SÁCH

ĐỐITƯỢNG THANH TRA(Kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Chủtịch UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tên đơn vị, hộ kinh doanh

Địa chỉ

1

Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang

Số 167 đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang

2

Công ty Liên doanh vận tải hành khách Bắc Hà

Cụm Công nghiệp Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

3

Công ty TNHH Bắc Hà

Cụm Công nghiệp Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

4

Công ty TNHH vận tải Mến Hiếu

Thị trấn Thắng - Huyện Hiệp Hoà

5

Hợp tác xã vận tải Bố Hạ

Văn phòng giao dịch: Khu liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang

6

Hợp tác xã Xí nghiệp vận tải thương mại Nội Thành

Số 45 Á Lữ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang

7

Công ty TNHH sản xuất vận tải thương mại xuất nhập khẩu Bích Thủy

Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang

8

Công ty TNHH Đại Hoàng Dương

Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang

9

Công ty TNHH Thống Nhất

Thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang

10

Trần Quang Hưng

Thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên

11

Nguyễn Xuân Tuyến

Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

12

Đoàn Văn Nam

Số 3, ngõ 2/1 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang

13

Trần Văn Tấn

Thôn Giếng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang

14

Lê Văn Thạch

Thôn Bến Cát, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang