CHỦ TỊCH NƯỚC
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
----------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 182/TTr-CP ngày 31/7/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI
ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-CTN
ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Vũ Xuân Bảy, sinh ngày 06/9/1969 tại Nam Định
Hiện trú tại: căn hộ số 16, tầng 4, cửa số 2 nhà số 51, khu Mladost 1, thành phố Sofia
Giới tính: Nam
2. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 20/8/1968 tại Nam Định
Hiện trú tại: căn hộ 6A, nhà số 200, đại lộ Slivinisa, quận Stolichna, thành phố Sofia
Giới tính: Nữ
3. Lê Ngọc Ánh, sinh ngày 07/11/1968 tại Hà Nội
Hiện trú tại: căn hộ số 39, tầng 9, nhà số 20a, đại lộ Rozen, quận Stolichna, thành phố Sofia
Giới tính: Nam
4. Mai Thị Lệ, sinh ngày 20/01/1967 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: căn hộ số 74, tầng 2, cửa G, nhà số 22, khu Dianabad, quận Stolichna, thành phố Sofia
Giới tính: Nữ
5. Lê Minh Sơn, sinh ngày 22/4/1967 tại Quảng Trị
Hiện trú tại: căn hộ số 74, tầng 2, cửa G, nhà số 22, khu Dianabad, quận Stolichna, thành phố Sofia
Giới tính: Nam
6. Lê Cẩm Nhung, sinh ngày 23/11/1979 tại Hà Nội
Hiện trú tại: căn hộ 48, tầng 5, cửa V, nhà số 173, khu Nadejda 1, quận Stolichna, thành phố Sofia
Giới tính: Nữ
7. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 11/5/1965 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: căn hộ số 24, tầng 1, cửa B, nhà số 146, khu Sveta Troisa, quận Stolichna, thành phố Sofia
Giới tính: Nữ