ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1247/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNGVỚI CÁCH MẠNG CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động -TBXH, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, về chế độ chính sách đối với một sốđối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa đượchưởng chính sách của Đảng và nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB &XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Laođộng - TBXH, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hướngdẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chínhphủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiếnbinh;

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008của Thủ tướng Chính phủ, về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đốivới Thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, về chế độ,chính sách đối với đối tượng tham gia sau chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệmvụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên,xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãingười có công với cách mạng và thân nhân;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 36/SLĐTBXH-NCC ngày 26tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp việc giảiquyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công với cách mạng choUBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc như sau:

1. Giải quyết tuất từ trần, maitáng phí và chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân của người có công với cách mạng;

2. Giải quyết trợ cấp mai táng phí vàchế độ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹcứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

3. Giải quyết trợ cấp mai táng phívà chế độ Bảo hiểm y tế đối với Thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiếnchống Pháp.

4. Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tếcho Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ;

5. Giải quyết trợ cấp mai táng phívà Bảo hiểm Y tế cho Cựu chiến binh;

6. Giải quyết trợ cấp mai táng phívà chế độ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp đối với đối tượng tham giachiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào saungày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Điều 2. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội chịu trách nhiệm rà soát, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện theo quy định; triểnkhai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này;

Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 1171/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phâncấp giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công cho UBNDcác huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm công báo;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến