UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 1249 /QĐ.HC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CẦN THƠ

V/v giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm thẩm địnhtrình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp giấy

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị

_________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 và Nghị đính 88/CP ngày 17/8/1994của Chính phủ;

- Nhằm cải cách trình tự thẩm định các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị, theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều I:

1/. Giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị trình UBND tỉnh ký giấy chứng nhận cấp cho các tổ chức và công dân (không kèm theo hồ sơ khi trình).

2/ Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trình ký cấp giấy chứng nhận nêu ở điểm 1 điều này.

3/ Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu nội dung tờ trình và giấy chứng nhận (kèm theo danh sách) của Sở Địa chính trình UBND tỉnh.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này không còn giá trị thi hành.

Điều III: Chánh VP UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Hữu Trí