ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 125/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2001/QĐ-UB NGÀY 11/9/2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ QUI CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 77/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Quỹ vì người nghèo thành phố và ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Quỹ ;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tại văn bản số 429/UBMT ngày 17/9/2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 122/TCCQ ngày 20/11/2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sửa đổi Điều 4 Quyết định số 77/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau :

“Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn thành lập Quỹ vì người nghèo của cấp mình với thành phần Ban quản lý Quỹ tương tự cấp thành phố tại Quyết định số 77/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố”.

Điều 2.- Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5 điểm 5.5 và Điều 10 của Qui chế tổ chức và hoạt động “Quỹ vì người nghèo” thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 như sau :

2.1- Điều 4 : “Quỹ vì người nghèo thành phố, quận-huyện, phường-xã, thị trấn được sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và mở tài khoản ở ngân hàng để hoạt động. Trưởng Ban quản lý là chủ tài khoản và chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ.

Trụ sở của Quỹ vì người nghèo thành phố đặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Quỹ cấp quận-huyện, phường-xã, thị trấn đặt trụ sở tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

2.2- Điều 5 : Quỹ vì người nghèo thành phố, quận-huyện, phường-xã, thị trấn có nhiệm vụ :

5.5- Chịu sự quản lý Nhà nước về tài chánh của ngành Tài chánh.

2.3- Điều 10 : Bổ sung thêm điểm 10.4 như sau :

10.4 : Quận-huyện, phường-xã, thị trấn thành lập Ban Quản lý Quỹ theo cơ cấu, thành phần như Quỹ vì người nghèo thành phố.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc các Sở-Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Trưởng Ban Vận động vì người nghèo thành phố và Thường trực Ban quản lý Quỹ vì người nghèo thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 4
- UB MTTQ Việt Nam
- Thường trực Thành Ủy
- TT HĐND/TP, UBND/TP
- UBMTTQ/TP và các Đoàn thể
- Văn phòng Thành Ủy
và các Ban TU
- Các Ban HĐND/TP
- Ngân hàng NN/TP
- Kho bạc NN/TP
- Công an thành phố (PC.13)
- BCĐ XĐGN/TP
- Báo, Đài TP
- Ban TCCQ/TP (2b)
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Huỳnh Thị Nhân