Quyết định

Quyết định

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 125/2003/QĐ-BTC
NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH
TẠM THỜI VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THƯỞNG
PHỐI HỢP CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ banhành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và Ban Thườngvụ Công đoàn Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng nguồntiền thưởng phối hợp công tác tại cơ quan Bộ Tài chính.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 102/1999/QĐ-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vụ trưởng VụTài vụ quản trị, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THƯỞNG PHỐI HỢP
CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hànhkèm theo Quyết định số 125/2003/QĐ-BTC
ngày 4 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1:Nguồn hình thành tiền thưởng phối hợp công tác tại cơ quan Bộ Tài chính gồm có:

1.1. Nguồn tiền thưởngcủa các đơn vị trực thuộc Bộ được trích một phần theo quy định tại quy chếkhoán chi của đơn vị được Bộ duyệt cho thực hiện hoặc áp dụng mô hình khoánchi, để chuyển về chi tập trung tại cơ quan Bộ.

1.2. Nguồn tiền thưởngcủa các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện tự chủ tàichính, các đơn vị khác trực thuộc Bộ tự nguyện trích một phần từ quỹ thưởngphối hợp để chuyển về chi tập trung tại cơ quan Bộ.

1.3. Các nguồn hợp phápkhác (nếu có).

Điều 2:Đối tượng được hưởng:

2.1. Đối tượng hưởng trợcấp thường xuyên:

2.1.1. Đối tượng đượchưởng cả xuất trợ cấp thường xuyên từ nguồn tiền thưởng phối hợp công tác củacơ quan Bộ Tài chính, gồm có:

- Cán bộ, công chức cóthời gian công tác liên tục từ 3 tháng trở lên, làm việc tại cơ quan Bộ (kể cảlao động hợp đồng), hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Cán bộ, công chức làmviệc tại cơ quan Bộ, trong thời gian nghỉ chờ nhận sổ hưu được hưởng trợ cấpthường xuyên tối đa là 3 tháng.

- Các trường hợp khácđược Ban quản lý sử dụng nguồn tiền thưởng phê duyệt trong thời hạn được hưởngtrợ cấp thường xuyên.

2.1.2. Đối tượng đượchưởng 1/2 xuất trợ cấp thường xuyên:

Cán bộ, công chức làmviệc tại cơ quan Bộ, trong thời gian nghỉ hưởng chế độ BHXH do nghỉ thai sản,nghỉ ốm dài hạn từ 1 tháng trở lên.

2.1.3. Đối tượng khôngđược hưởng trợ cấp thường xuyên:

Cán bộ, công chức (kể cảlao động hợp đồng) làm việc tại cơ quan Bộ, không được hưởng trợ cấp thườngxuyên từ nguồn tiền thưởng phối hợp công tác bao gồm những trường hợp sau đây:

- Học tập, công tác ởnước ngoài từ 01 tháng trở lên.

- Học các lớp đào tạotrong nước từ 01 tháng trở lên, hoặc tham gia các Dự án đã được hưởng tiền tàitrợ từ các nguồn khác.

- Đã hưởng lương, trợcấp hoặc tài trợ của các Dự án.

- Cán bộ, công chức cóquyết định bị đình chỉ công tác, nghỉ việc để các cơ quan chức năng xem xét kếtluận cho đến khi có quyết định phục hồi hoặc kỷ luật với bất kỳ hình thức kỷluật nào theo quy định tại pháp lệnh cán bộ, công chức

- Nghỉ dài hạn, nghỉkhông lương, nghỉ việc riêng từ 1 tháng trở lên.

- Sau khi hưởng tối đa 3tháng trợ cấp thường xuyên đối với trường hợp nghỉ chế độ chờ nhận sổ hưu.

- Cán bộ, công chứcchuyển về công tác tại cơ quan Bộ Tài chính chưa đủ 3 tháng (trừ cán bộ trongngành).

2.2. Đối tượng hưởng trợcấp đột xuất:

Cán bộ, công chức (kể cảlao động hợp đồng) đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ nguồn tiền thưởng theo Khoản2.1- Điều 2 nêu trên, được xét trợ cấp đột xuất trong các trường hợp sau:

- Hoàn cảnh thực sự khókhăn trong các trường hợp: bản thân hoặc vợ (chồng), con, bố, mẹ đẻ hay bố, mẹvợ (chồng) ốm đau lâu ngày, nằm viện, được hưởng mức trợ cấp đột xuất theo quyđịnh tại Điều 3 của Quy định này, với số lần trợ cấp không quá 2 lần/năm.

- Bản thân hoặc vợ(chồng), con, bố, mẹ đẻ hay bố, mẹ vợ (chồng) qua đời, được hưởng mức trợ cấpđột xuất theo quy định tại Điều 3 của quy định này.

- Trường hợp cả vợ vàchồng đương chức đang công tác tại cơ quan Bộ Tài chính, khi gặp khó khăn đượcxét 2 xuất trợ cấp khó khăn.

- Trường hợp cán bộ,công chức đã nghỉ hưu tại cơ quan Bộ Tài chính bị ốm đau lâu ngày, nằm viện,được hưởng mức trợ cấp đột xuất theo quy định tại Điều 3 của Quy định này, vớisố lần trợ cấp không quá 2 lần/năm.

- Trường hợp trợ cấp độtxuất đặc biệt do Ban Quản lý quỹ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

2.3. Đối tượng hưởng trợcấp các ngày lễ, tết và hỗ trợ tham quan, nghỉ mát hàng năm:

- Trường hợp hưởng cảxuất trợ cấp: Cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đủ điều kiện hưởng trợ cấpthường xuyên từ nguồn tiền thưởng, nhưng có thời gian công tác liên tục tại cơquan Bộ từ 6 tháng trở lên.

- Trường hợp hưởng ẵ xuấttrợ cấp: Cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thườngxuyên từ nguồn tiền thưởng, nhưng có thời gian công tác liên tục tại cơ quan Bộtừ 3 tháng đến dưới 6 tháng.

- Trường hợp nghỉ ốm dàingày không giải quyết trợ cấp tham quan, nghỉ mát, mà giải quyết theo chế độđiều dưỡng, dưỡng sức theo quy định hiện hành.

2.4. Chi thăm viếng:

- Cán bộ, công chức khicó bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc chồng); vợ hoặc chồng, hoặc con qua đời, ngoài tiêuchuẩn hưởng trợ cấp đột xuất nêu trên, còn được chi tiền phúng viếng và tiềnmua vòng hoa theo quy định tại Điều 3 của Quy định này.

- Cán bộ, công chức đãnghỉ hưu tại cơ quan Bộ Tài chính khi qua đời, được chi 100.000 đồng tiền phúngviếng và 50.000 đồng tiền mua vòng hoa. Cán bộ, công chức đã nghỉ hưu tại cácđơn vị khác trực thuộc Bộ, do các đơn vị chi tiền phúng viếng và vòng hoa theomức chi của Bộ.

Điều 3:Mức chi các khoản trợ cấp từ nguồn tiền thưởng chi tiết theo biểu số 01 của Quyđịnh này, bao gồm:

- Trợ cấp thường xuyênhàng tháng.

- Trợ cấp đột xuất.

- Trợ cấp thăm viếng đámhiếu.

Trường hợp chi khác ngoài Quy định này, BanQuản lý trình Bộ trưởng xem xét quyết định.

Điều 4:Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xét duyệt chi trợ cấp:

4.1. Về trợ cấp thườngxuyên:

- Hàng tháng, công đoàncơ sở, công đoàn bộ phận thuộc công đoàn Bộ Tài chính (của các đơn vị có đốitượng được hưởng theo quy định tại Khoản 2.1- Điều 2 nêu trên) lập danh sáchcác đối tượng được hưởng trợ cấp thường xuyên tại đơn vị mình (theo mẫu biểu số04 - Phụ biểu 04.1), có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, gửi về Văn phòng Côngđoàn Bộ trước ngày 05 hàng tháng.

- Công đoàn Bộ xem xét,tổng hợp danh sách (theo mẫu biểu số 02 - phụ biểu 02.1) đề nghị Ban quản lý nguồntiền thưởng ra quyết định trợ cấp.

4.2. Về trợ cấp khó khănđột xuất:

- Tổ Công đoàn nơi cócán bộ, công chức thuộc diện được hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất làm đơn xinxét trợ cấp (theo mẫu biểu số 03) và gửi công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phậnthuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

- Công đoàn cơ sở, côngđoàn bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính và thủ trưởng đơn vị cùng xác nhậnvào đơn xin trợ cấp của tổ công đoàn gửi về Công đoàn Bộ.

- Công đoàn Bộ xét từngtrường hợp đề nghị Ban Quản lý nguồn tiền thưởng ra quyết định trợ cấp (hoặcquyết định trợ cấp theo uỷ quyền của Ban Quản lý).

4.3. Về trợ cấp lễ, tết,hỗ trợ tham quan, nghỉ mát:

- Căn cứ vào khả năngnguồn tiền thưởng phối hợp công tác, Ban Quản lý trình Bộ duyệt mức chi cụ thểđối với các khoản chi trợ cấp các ngày lễ, tết và hỗ trợ tham quan, nghỉ mátcho từng thời điểm thích hợp.

- Công đoàn cơ sở, côngđoàn bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Tài chính lập danh sách các đối tượng đượchưởng trợ cấp tại đơn vị mình theo quy định tại khoản 2.3- Điều 2 nêu trên vàtheo hướng dẫn của Công đoàn Bộ (mẫu biểu số 04 - phụ biểu 04.2), có xác nhậncủa Thủ trưởng đơn vị, gửi cho Công đoàn Bộ.

- Công đoàn Bộ xem xét,tổng hợp danh sách và gửi Ban Quản lý nguồn tiền thưởng tại cơ quan Bộ phêduyệt (theo mẫu biểu số 02 - phụ biểu 02.2).

4.4. Hỗ trợ hoạt độngcủa các tổ chức đoàn thể quần chúng:

Các hoạt động văn hoá,văn nghệ, thể thao của Đoàn thanh niên, Công đoàn, Nữ công, Tự vệ cơ quan Bộđều phải xây dựng kế hoạch chi hỗ trợ hoạt động từ đầu năm. Trong điều kiện khảnăng của nguồn tiền thưởng phối hợp công tác tại cơ quan Bộ, Ban Quản lý trìnhLãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chi hoạt động của đoàn thể trong năm.

4.5. Trợ cấp khác.

Điều 5: Về xây dựng kế hoạch và quyếttoán nguồn tiền thưởng phối hợp:

- Ban quản lý sử dụngnguồn tiền thưởng có trách nhiệm thống nhất với các đơn vị có nguồn tiền thưởngtrích chuyển về Bộ để xây dựng kế hoạch thu, chi nguồn tiền thưởng hàng năm tạicơ quan Bộ.

- Báo cáo quyết toán sửdụng nguồn tiền thưởng tại cơ quan Bộ theo định kỳ do Vụ Tài vụ quản trị tổnghợp theo đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính và theo quy định tại vănbản này, trình Ban Quản lý xét duyệt

- Hàng quý, hàng năm,Trưởng ban quản lý sử dụng tiền thưởng có trách nhiệm báo cáo và công khai sốliệu quyết toán thu, chi nguồn tiền thưởng phối hợp công tác với lãnh đạo Bộ vàcác tổ chức, cơ quan có liên quan.

Trong trường hợp thayđổi các mức chi trợ cấp theo biểu số 01 đính kèm do Ban Quản lý trình Bộ quyếtđịnh.

Điều 6:Quy định này được thực hiện từ ngày ký và thay thế Quyết định số102/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 08 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


BIỂU SỐ 02

PHỤ BIỂU SỐ 02.2

TỔNG HỢP CHI TRỢ CẤP LỄ,TẾT, NGHỈ MÁT

Thực hiện theo Quyết định số 125/2003/QĐ-BTC ngày 4/8/2003
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nội dung: Chi...................................(nghỉ mát,tết âm lịch,.....)

Đơn vị tính: đồng

STT

Đơn vị

Số xuất hưởng

Số tiền

Ghi chú

Cả xuất

1/2 xuất

Tổng cộng

TM. BAN QUẢN LÝ QUỸ KTTT

Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị

Kế toán quỹ

Ngày.....tháng......năm.....

VP Công đoàn Bộ


BIỂU SỐ 03

Côngđoàn:...........................

Tổcông đoàn:......................

Hà Nội, ngày...... tháng....... năm......

ĐƠN XIN TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT

Kínhgửi: - Ban Chấp hành công đoàn Bộ Tàichính

- Banchấp hành công đoàn cơ sở, bộ phận......................

Tổ côngđoàn:................................. có đồng chí...................................... gặp khó khăn cần xét trợ cấp đột xuấtdo: (lý do trợ cấp).

Mức chi: 200.000 đồng (Haitrăm nghìn đồng).

Đề nghị Ban Chấp hànhcông đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn (cơ sở).......... ....................... xemxét, trợ cấp đột xuất theo quy định từ nguồn tiền thưởng của cơ quan Bộ để độngviên kịp thời cán bộ, công chức trong công tác.

TM. TỔ CÔNG ĐOÀN .................................

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ý KIẾN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(BỘ PHẬN) (*)

Ghi chú: (*): Là côngđoàn bộ phận trực thuộc Cộng đoàn Bộ Tài chính.


BIỂU SỐ 02

PHỤ BIỂU SỐ 02.1

TỔNG HỢP CHI TRỢ CẤPTHƯỜNG XUYÊN HÀNG THÁNG

Thực hiện theo Quyết định số 125/2003/QĐ-BTC
ngày 4/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

STT

Đơn vị

Số xuất hưởng

Số tiền

Ký nhận

Ghi chú

Tổng cộng

TM. BAN QUẢN LÝ QUỸ KTTT

Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị

Kế toán quỹ

Ngày.....tháng......năm.....

VP Công đoàn Bộ


BIỂU SỐ 01

MỨC CHI TRỢ CẤP TỪ NGUỒN TIỀN THƯỞNG

Thực hiệntheo Quyết định số 125/2003/QĐ-BTC
ngày 4/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

STT

Nội dung chi

Mức chi

I

Chi trợ cấp thường xuyên (ăn trưa)

200.000 đồng/xuất/tháng

II

Chi trợ cấp đột xuất(1)

200.000 đồng/xuất/lần

III

Chi trợ cấp viếng đám hiếu

1

Phúng viếng

200.000 đồng

2

Vòng hoa

50.000 đồng

IV

Chi trợ cấp nghỉ mát(2)

1

01 xuất (từ 6 tháng trở lên)

Theo đề nghị của Ban Quản lý Quỹ

2

1/2 xuất

V

Các nội dung chi khác

Theo đề nghị của Ban quản lý quỹ

Ghi chú: (1): Tối đa 2 lần/năm/người.

(2): Căn cứ khảnăng của Quỹ và giá cả thị trường, Ban quản lý Quỹ đề nghị mức chi cụ thể.


BIỂU SỐ 04

PHỤ BIỂU 04.1

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

CÔNG ĐOÀN: .........................

Hà Nội,ngày....... tháng......... năm..........

ĐỀ NGHỊ CHI TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN THÁNG..../NĂM.......

STT

Họ và tên

Đối tượng (1)

Ghi chú (2)

Cộng

THỦ TRƯỞNG ĐƠNVỊ TM.BCH CÔNG ĐOÀN CƠSỞ (BỘ PHẬN)

Ghi chú:

- (1): Ghi rõđối tượng hợp đồng dài hạn, vụ việc.

- (2): Trườnghợp đề nghị bổ sung do thiếu của tháng trước, cần nêu rõ lý do.

- Thời hạn gửi biểu nàyvề công đoàn Bộ từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.


BIỂU SỐ 04

PHỤ BIỂU 04.2

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

CÔNG ĐOÀN: .........................

HàNội, ngày......... tháng.......... năm........

ĐỀ NGHỊ CHI TRỢ CẤP LỄTẾT, NGHỈ MÁT...

STT

Họ và tên

Số xuất hưởng (*)

Số tiền

Ghi chú

Cả xuất

1/2 xuất

Tổng cộng

- Tổng số xuất đề nghịgiải quyết:.......................... xuất

- Tổng số tiền đề nghịgiải quyết:.......................... đồng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TM.BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (BỘ PHẬN)

Ghi chú: (*): Căn cứ theo Quyết định số125/2003/QĐ-BTC ngày 4/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.