ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 125/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ VÀ MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNGTÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng dândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệmỦy ban dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núitheo trình độ phát triển;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộngđồng tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;
Căn cứ Công văn số 223/HĐND ngày 08/10/2009 của Thường trực HĐND thành phố HàNội về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cánbộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng;
Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính – Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trìnhsố 3149/TTr LN: TC-NV-GD&ĐT ngày 17/7/2009 và Công văn số 5335/STC-NSQH ngày 25/11/2009 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả tiếp thu, hoàn chỉnhdự thảo quyết định quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đốivới cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyđịnh mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trungtâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưsau:

1. Mức hỗ trợ kinh phí cho các Trungtâm học tập cộng đồng:

1.1. Hỗ trợ kinh phí mua sắm trangthiết bị ban đầu; Hỗ trợ 1 lần cho các Trung tâm mới thành lập để mua sắm trangthiết bị phục vụ công tác quản lý; trang thiết bị, đồ dùng, sách giáo khoa tàiliệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Mức hỗ trợ kinh phí ban đầu là 40triệu đồng đối với một Trung tâm mới thành lập.

1.2. Hỗ trợkinh phí mua sắm bổ sung hàng năm: Hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung tài liệusách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập của các Trung tâmthuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vềviệc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ pháttriển.

1.2.1. Mức hỗtrợ đối với 2 Trung tâm thuộc các xã khu vực I của huyện Ba Vì là: 25 triệuđồng/năm/Trung tâm.

1.2.2. Mức hỗtrợ đối với 11 Trung tâm thuộc các xã khu vực II và III của các huyện Quốc Oai,Mỹ Đức, Thạch Thất, Ba Vì là: 30 triệu đồng/năm/Trung tâm.

2. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệmđối với cán bộ tham gia vào công tác quản lý Trung tâm.

2.1. Giám đốc Trung tâm: Hưởng phụcấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

2.2. Phó giám đốc Trung tâm:Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho cácTrung tâm học tập cộng đồng gồm: Kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu, mua sắmbổ sung hàng năm và kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộtham gia vào công tác quản lý Trung tâm được cân đối trong dự toán ngân sáchcấp xã, phường, thị trấn hàng năm.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyếtđịnh này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ;Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố cóliên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VP Thành Ủy, VP HĐND Thành phố;
- Trung tâm công báo;
- PVP Giao, PVP Hồng;
- Các Phòng: VHKG, KT, TH, PC;
- Lưu VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển