HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 125-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayphê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnhHà Nam Ninh như sau :

1. Hợp nhấthuyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm và thị xã Hà Nam thành một huyện lấy tên làhuyện Kim Thanh. Thị xã Hà Nam chuyển thành thị trấn huyện lỵ gọi tên là thịtrấn Hà Nam thuộc huyện Kim Thanh.

2. Hợp nhấthuyện Nho Quan và huyện Gia Viễn thành một huyện lấy tên là huyện Hoàng Long.

3. Hợp nhấthuyện Yên Mô, 10 xã của huyện Yên Khánh: Khánh Ninh, Khánh Cư, Khánh Hải, KhánhTiên, Khánh Thiện, Khánh Lợi, Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh Văn và thịtrấn Tam Điệp thành một huyện lấy tên là huyện Tam Điệp.

4. Hợp nhấthuyện Gia Khánh và thị xã Ninh Bình thành một huyện lấy tên là huyện Hoa Lư.Thị xã Ninh Bình chuyển thành thị trấn huyện lỵ gọi tên là thị trấn Ninh Bìnhthuộc huyện Hoa Lư.

5. Sáp nhập 9xã của thành phố Nam Định: Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Thành, Mỹ Hà, MỹThắng, Mỹ Phúc, Mỹ Hưng, Mỹ Trung vào huyện Bình Lục.

6. Sáp nhập 9xã của huyện Yên Khánh: Khánh Hồng, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Mậu, KhánhThủy, Khánh Công, Khánh Thành, Khánh Trung, Khánh Cường vào huyện Kim Sơn.

Điều 2. Bantổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng