HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 125-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN CHÂUTHÀNH THUỘC TỈNH KIÊN GIANG THÀNH HAI HUYỆN LẤY TÊN LÀ HUYỆN HÒN ĐẤT VÀ HUYỆNCHÂU THÀNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệmvụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc chia huyện Châu Thànhthuộc tỉnh Kiên Giang thành hai huyện lấy tên là huyện Hòn Đất và huyện ChâuThành thuộc tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. -Huyện Hòn Đất gồm có các xã Nam Thái Hoa, MỹLâm, Sóc Sơn của huyện Châu Thành cũ và xã Bình Sơn của huyện Hà Tiên cắt sang.

Huyện Châu Thành gồm có các xã Phi Thông, Mông Thọ, GiụcTường, Bình An, Minh Hòa, Vĩnh Hòa Hiệp và trị trấn Rạch Sỏi của huyện ChâuThành cũ cắt sang.

Điều 3. – Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dântỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị