HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 125-HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Về đặt Tổng công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Để quản lý, chỉ đạo công tác dầu khí tập trung, có hiệu lực nhằm đẩy nhanh việc xây dựng ngành dầu khí thành ngành kinh tế - kỹ thuật phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay chuyển Tổng công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam, hiện trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng về trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, Uỷ ban Nhà nước về các vấn đề thuộc chức năng của Bộ, Uỷ ban Nhà nước.

Điều 2. - Nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy và các mối liên hệ công tác của Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam được tiếp tục thực hiện theo quyết định số 250-HĐBT ngày 6 tháng 7 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng trừ những vấn đề trước đây thuộc Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng giải quyết nay do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giải quyết.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng có trách nhiệm tổ chức việc chuyển giao theo quy định ở Điều 1, Điều 2 trên đây. Việc chuyển giao phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 5 năm 1992.

Điều 4. - Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?