NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

______________

Số: 125/QĐ-NH5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉnh sửa điểm 1 mục I "quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động phòng giao dịch thuộc ngân hàng thương mại cổ phần" ban hành theo quyết định số 227/QĐ-NH5 ngày 1-12-1993 của Thống đốc Ngân hàng hà nước.

_______________________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 24-05-1990;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BNV (C13) ngày 06-06-1994 của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay sửa điểm 1, mục I bản Quy định ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-NH5 ngày 01-12-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Phòng giao dịch là bộ phận trực thuộc hội sở chính hoặc trực thuộc chi nhánh của Ngân hàng Thương mại cổ phần (dưới đây gọi là đơn vị trực tiếp quản lý), hạch toán báo sổ, không có bản cân đối tài khoản kế toán riêng, không trực tiếp làm nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Phòng giao dịch có con dấu theo quy định của Nhà nước.

Cuối ngày giao dịch, các sổ sách, chứng từ và tiền tồn quỹ của phòng giao dịch phải tập trung về đơn vị trực tiếp quản lý".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ các Định tài chính, các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)