THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 125/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003 – 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải trong cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (các công văn: số 2692/CV-KHĐT-ĐMDN ngày 18 tháng 7 năm 2002, số 4543/CV-KHĐT và số 4560/CV-KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2002, số 1248/CV-ĐMDN ngày 11 tháng 4 năm 2002, số 4233/CV-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2002, số 4894/CV-ĐMDN ngày 06 tháng 12 năm 2002, số 5177/CV-ĐMDN ngày 18 tháng 12 năm 2002, số 5183/CV-TCCB ngày 24 tháng 12 năm 2002, số 60/CV-KHĐT ngày 07 tháng 01 năm 2003), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (các công văn: số 5844/BKH-DN ngày 13 tháng 9 năm 2002, số 2821/BKH-DN ngày 08 tháng 5 năm 2002, số 7319/BKH-DN ngày 18 tháng 11 năm 2002), Tài chính (các công văn: số 9670/TC-TCDN ngày 06 tháng 9 năm 2002, số 4598/TC-TCDN ngày 15 tháng 5 năm 2002, số 14254/TC-TCDN ngày 27 tháng 12 năm 2002), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1255/BNN-VP ngày 09 tháng 5 năm 2002), Nội vụ (các công văn: số 225/BNV-TCBC ngày 13 tháng 9 năm 2002, số 916/BNV-TCBC ngày 04 tháng 12 năm 2002) và Ban Kinh tế Trung ương (các công văn: số 331/CN-KTTW ngày 23 tháng 8 năm 2002, số 187/KTTW ngày 16 tháng 5 năm 2002, số 478/CV-KTTW ngày 13 tháng 11 năm 2002).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Tổ chức lại Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam thành 02 Tổng công ty nhà nước (Tổng công ty Bia Hà Nội và Tổng công ty Bia Sài Gòn).

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổ chức 02 Tổng công ty này.

2. Giải thể cơ quan các Tổng công ty: Da Giày Việt Nam, Nhựa Việt Nam, Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp và chuyển các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc các Tổng công ty trên về trực thuộc Bộ Công nghiệp. Bộ Công nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên có đủ điều kiện phát triển trở thành Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, gắn liền với thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định việc giải thể cơ quan lãnh đạo Tổng công ty và phê duyệt phương án sắp xếp Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty.

3. Sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam.

Việc giải thể, sáp nhập, thành lập mới Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp trong việc thực hiện Đề án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng